Jan 20, 2020   10:55 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Modeling of organic shapes in architecture / Natural inspirations in digital architecture
Written by (author): Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent 1:Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Opponent 2:prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie organických tvarov v architektúre\\Prírodné inšpirácie v digitálnej architektúre
Summary:V priebehu posledných dvadsiatich rokov sme sa stali svedkami intenzívneho rozmachu prírodou inšpirovanej architektúry, založenej na práci s digitálnymi technológiami. Toto smerovanie reflektuje na charakteristický sklon architektúry hľadať inšpiráciu v prírode, a skúma tie vlastnosti prírodných artefaktov, ktoré sa dajú aplikovať aj v architektonickej tvorbe, podporenej digitálnymi technológiami. Niektoré matematicko-geometrické zákonitosti, schopnosť vytvárania interaktívneho vzťahu so svojím okolím, idea celistvosti, koherencie, kolerácie a integrácie sú princípy, objavujúce sa v prírodných organizmoch, ktoré sa dajú aplikovať aj v architektúre na popis podobných kvalít v dizajne. Prírodné artefakty sa efektívne prispôsobujú okolitému prostrediu, ich konštrukčné riešenia disponujú technológiou na rôzne mechanické vplyvy, ich tvarové vlastnosti majú opodstatnenosť, vychádzajúcu z vnútorného usporiadania. Pomocou súčasných technologických vymožeností máme možnosť niektoré vybraté štrukturálne a tvarové riešenia aplikovať v architektúre, pomocou softvérovej podpory integrovať aj rastové, vývinové procesy. Sprístupňuje sa navrhovanie a modelovanie sofistikovanejších a komplexnejších tvarov a príroda sa dostáva do polohy primárneho inšpiračného zdroja. Význam prírody, ako jedného z najstarších a najzásadnejších východiskových základov nástupom počítačov postupne ďalej narastá. Táto práca sa sústreďuje na tento vzťah prírody s architektúrou a skúma ho z hľadiska možností aplikácie prírodných zákonitostí v architektúre. Zároveň sa snaží o isté vyhodnotenie týchto inšpirácií v kombinácii s digitálnymi technológiami z hľadiska toho, aký umeleckotechnologický program pre architektúru ponúka.
Key words:biomorfné modelovanie, prírodné inšpirácie v digitálnej architektúre, organický tvar, matematicko-geometrická analógia, biotechnicko-deterministické modelovanie, mechanicko-konštrukčná analógia, organická analógia, emergentná architektúra, ekologická analógia, telesná analógia, biologická analógia, digitálna analógia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited