21. 9. 2019  13:25 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Identifikačné číslo: 4402
Univerzitný e-mail: galusek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami
Autor: Ing. Melinda Majerová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami
Abstrakt:Gelenitové sklené mikroguľôčky boli pripravené z prekurzorových práškov plameňovou syntézou. Prekurzorové prášky sa pripravili reakciou v tuhej fáze z oxidov Al2O3, SiO2, a z Ca(CO3)2. Sklené mikroguľôčky boli dopované prídavkom malého množstva potenciálne opticky aktívnych iónov Bi3+ a Ni2+ pridaných vo forme Bi2O3, NiO. Pripravené mikroguľôčky boli RTG amorfné alebo obsahovali stopy kryštalickej fázy – gelenitu. Z pohľadu termických vlastností bol zistený rozdielny vplyv použitých dopantov na termické vlastnosti pripravených vzoriek. V prípade nedopovaných vzoriek, ako aj všetkých vzoriek dopovaných Ni dochádza ku kryštalizácii gelenitu v jednom kroku. V prípade mikroguľôčok dopovaných Bi poukázali DSC záznamy na významný vplyv Bi iónov na termické vlastnosti pripravených mikroguľôčok. Kým pri obsahu Bi 0,5 mol. % gelenit kryštalizuje v jednom kroku, pri obsahu Bi 3,0 mol. % gelenit kryštalizuje v dvoch krokoch, čo poukazuje na účinok Bi, ako nukleačného činidla. Sklené mikroguľôčky dopované Bi a ich polyktryštalické analógy vykazujú emisiu vo viditeľnej, hlboko červenej a blízkej infračervenej spektálnej oblasti, pričom intenzita emisie polykryštalických vzoriek bola 30-krát vyššia v porovnaním s ich sklenými analógmi. Tri typy fotoluminiscenčých emisií indikujú súčasnú prítomnosť Bi iónov v troch oxidačných stavoch (Bi3+, Bi2+ a Bi+). Sklené mikroguľôčky dopované Ni pripravené kombináciou plameňovej syntézy a reakcie v tuhej fáze nevykazujú luminescenčné vlastnosti. Polykryštalické vzorky pripravené riadenou kryštalizáciou mikroguľôčok vykazujú absorpčný pás charakteristický pre Ni2+. Vzorky dopované Bi a Ni (sklené mikroguľôčky ako aj ich polykryštalické analógy) vykazujú komplexné magnetické vlastnosti, ktoré závisia od teploty a od veľkosti externého magnetického poľa.
Kľúčové slová:kinetika kryštalizácie, magnetické vlastnosti, luminiscencia, termické vlastnosti, gelenit, Bi3+, Ni2+, reakcia v tuhej fáze, plameňová syntéza, sklené mikroguľôčky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene