21. 9. 2019  13:42 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Identifikačné číslo: 4402
Univerzitný e-mail: galusek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Korundová elektokeramika pre pokročilé typy plazmovýcxh zdrojov
Autor: Ing. Jozef Chovanec, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Zdeněk Chlup, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.
Oponent 3:prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Korundová elektokeramika pre pokročilé typy plazmovýcxh zdrojov
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa venuje problematike vývoja nového typu nízkostratovej elektrokeramiky na báze vysoko čistého Al2O3. Elektrokeramika tvorí nosnú časť zariadenia, ktoré slúži na generáciu neizotermickej plazmy, ktorá sa využíva na fyzikálne opracovanie rôznych druhov materiálov. Bežne dostupné komerčné elektromateriály nespĺňajú požiadavky na zvyšovanie účinnosti generácie plazmy kvôli relatívne vyšším dielektrickým stratám a zápalnému napätiu, ktoré je blízke prieraznému napätiu použitej elektrokeramiky. Na prípravu skúmaných elektromateriálov sa použili dve tvarovacie metódy. Prvou je odlievanie zo suspenzie (slip casting), pri ktorom sa pripravili modelové systémy s dobre definovanou čistotou a kontrolovaným obsahom cielene pridávaných prímesí MgO, CaO, TiO2 a La2O3. Druhý spôsob, ktorý je identický s technologickými postupmi používanými pri priemyselnej výrobe bolo odlievanie tenkých keramických pások (metóda tape casting). Pri tomto spôsobe sa používali organické aditíva technickej čistoty, ktoré boli zdrojom značnej kontaminácie materiálu prvkami, ako sú Na, K, Ca a Si. Tie majú negatívny vplyv na vývoj mikroštruktúry pri spekaní a tým aj na dielektrické vlastnosti výsledného materiálu. Pri príprave materiálu odlievaním zo suspenzie je možné považovať za najvýznamnejší parameter elimináciu zostatkovej porozity. Prímesi, ktoré pozitívne vplývajú na zhutňovanie pri spekaní sú zároveň vhodnými dopantami (MgO). Dôležitú úlohu tu hrá rozpustnosť katiónov dopantov neizovalentných s Al3+ v kryštálovej štruktúre Al2O3, ktoré spôsobujú vznik polarizovateľných defektov. Neizovalentné dopanty s vysokou rozpustnosťou v kryštálovej mriežke Al2O3 sú zodpovedné za vysoké dielektrické straty (TiO2). Tenké keramický pásky pripravené metódou tape casting predstavujú zložitý systém s vysokým obsahom nečistôt (Ca, Si, K, Na), ktoré sú vnesené do sústavy procesnými aditívami technickej čistoty. Tie vytvárajú sklenú fázu, ktorá má negatívny vplyv na proces zhutňovania, čo sa negatívne prejavuje na vysokých hodnotách stratového uhla. Prídavky dopantov MgO a TiO2 (3 hm.% a 0,5 hm.%), eliminujú abnormálny rast zŕn a napomáhajú znížiť obsah reziduálnej porozity. Tým zároveň čiastočne kompenzujú negatívny vplyv procesných nečistôt a umožňujú dosiahnuť veľmi nízke hodnoty stratového uhla. Vznik sklenej fázy môže pôsobiť pozitívne v prípade, ak sa v nej prednostne rozpúšťajú katióny s vysokou rozpustnosťou v kryštálovej mriežke Al2O3, čím sa znižuje koncentrácia polarizovateľných defektov v korundovej matrici. V práci sa podarilo pripraviť rad nízkostratových elektromateriálov, ktorých dielektrické straty vyjadrené hodnotou tg delta sú výrazne nižšie ako u referenčného komerčného nízkostratového dielektrika BSK.
Kľúčové slová:odlievanie zo suspenzie, odlievanie tenkých keramických pások, Al2O3, stratový uhol, dopanty

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene