Dec 14, 2019   0:22 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Identification number: 44034
University e-mail: ivan.cervenansky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mathematical and Experimental Modeling of Natural Aromas Production
Written by (author): Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Matematické a experimentálne modelovanie výroby prírodných aróm
Summary:Prírodne arómy predstavujú látky s vysokou pridanou hodnotou, po ktorých je dopyt hlavne v kozmetike a potravinárstve. Tak je to aj v prípade prírodného 2-fenyletanolu, ružovej arómy, ktorý možno vyprodukovať pomocou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Pri produkcii sa využíva L-fenylalanín, ktorý je mikrobiálnym metabolizmom transformovaný na 2-fenyletanol. Problémom tejto produkcie je však silná inhibícia rastu biomasy vznikajúcim produktom. Pre intenzifikáciu procesu je potrebné kontinuálne odstraňovanie 2-fenyletanolu z fermentačného média. Zapojením systému odstraňovania inhibítora do reakčnej časti vzniká hybridný reaktívne -- separačný systém, v ktorom možno využiť membránovú extrakciu a adsorpciu. V tejto práci sa skúmala možnosť využitia extrakcie 2-fenyletanolu z vodného roztoku kvasiniek (resp. fermentačného média) do druhého vodného roztoku. Pri extrakčných experimentoch voda -- voda transport látky prebiehal cez membránu, pričom sa merala rýchlosť extrakcie, ktorá sa porovnávala s matematickým modelom. S využitím iba membránovej extrakcie sa však vo väčšej miere nezníži množstvo inhibítora v reakčnom systéme, a preto sa vyextrahovaný 2-fenyletanol odstraňuje pomocou adsorpcie. Pri adsorpcii v nepohyblivom lôžku adsorbenta sa merali priebehy prienikových kriviek, ktoré sa porovnávali s rozdielnymi matematickými modelmi adsorpcie v kolóne. Následne vznikol spojený systém extrakcie a adsorpcie, v ktorom sa overovala schopnosť tohto systému odstraňovať 2-fenyletanol z bioreaktora. Posledným krokom v práci bol biotransformačný experiment v hybridnom systéme, v ktorom sa odstraňoval 2-fenyletanol pomocou membránovej extrakcie voda -- voda s následnou adsorpciou v kolóne s nehybnou vrstvou adsorbenta.
Key words:2-fenyletanol, adsorpcia, biotransformacia, membránová extrakcia voda - voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited