Aug 24, 2019   10:41 p.m. Bartolomej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
 
2831V00  Chemical Engineering (FCHPT)
Doctoral type of study
study successfully completed

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Experimental and Mathematical Modelling of Hybrid Reactive Separation Systems
Written by (author): Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Opponent 1:Ing. Olga Šolcová, DrSc.
Opponent 2:doc. Ing. Miroslav Šoóš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov
Summary:Mnohé biotechnologické výroby dosahujú nízke produktivity v dôsledku silnej inhibície biokatalyzátora vyvolanej vznikajúcimi produktami. Zintenzívniť a zefektívniť takéto biotechnológie je možné vytvorením hybridného reaktívne separačného procesu, v ktorom budú inhibičné produkty kontinuálne odstraňované v priebehu bioprodukcie. Biotechnologická produkcia 2-fenyletanolu z L-fenylalanínu pomocou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae slúžila v tejto práci ako modelový systém na skúmanie možností intenzifikácie produkcie s využitím hybridných systémov. Prostredníctvom matematického modelovania boli vzájomne porovnávané produktivity hybridných systémov so vsádzkovým spôsobom produkcie. V rámci matematického modelovania boli vytvorené rôzne konfigurácie hybridných systémov založených na extrakcii prostredníctvom membrán v kombinácii s regeneráciou rozpúšťadla pomocou destilácie. Experimentálne modelovanie sa zameriavalo na vytvorenie hybridného systému využívajúceho selektívnu membránovú separáciu 2-fenyletanolu z fermentačného média s jeho následnou akumuláciou na povrchu adsorbenta. V práci sa testovala separácia 2-fenyletanol pomocou pertrakcie prostredníctvom ukotvenej kvapalnej membrány a extrakcia cez neporéznu polymérnu membránu. Následne sa vykonávali adsorpčné experimenty, v ktorých sa sledovala kinetika adsorpcie 2-fenyletanolu v kolóne s nepohyblivým lôžkom adsorbenta. Získané informácie o pertrakcii a adsorpcii sa využili na vytvorenie hybridného systému produkcie 2-fenyletanolu. Výsledky matematického aj experimentálneho modelovania ukazujú efektívnejšiu a intenzívnejšiu produkciu 2-fenyletanolu v hybridných systémoch v porovnaní s klasickou vsádzkovou technológiou.
Key words:hybridný systém, biotransformácia, extrakcia, pertrakcia, adsorpcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited