Jun 19, 2019   11:10 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of Stirred Tank Bioreactor for Lutein Production
Written by (author): Ing. Viola Jancsárová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bioreaktora na výrobu luteínu
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť vsádzkový miešaný bioreaktor na výrobu luteínu. Na základe definovanej ročnej produkcie luteínu sa z poznatkov o reakčnej kinetike procesu navrhne vhodný objem a geometrické rozmery bioreaktora. Poznatky o metabolických a fyzikálnych procesoch prebiehajúcich v bioreaktore sú prepojené v matematickom modeli. Ten pozostáva z materiálových bilancii uvažovaných zložiek, energetickej a jednoduchej ekonomickej bilancie. Z materiálových bilancii sa zistí spotreba substrátov a množstvo vytvorených produktov. Z energetickej bilancie (entalpická bilancia a rýchlostná rovnica prechodu tepla) sa vypočíta vystupujúca teplota chladiacej vody a jej množstvo potrebné na odvod reakčného tepla a tepla vytvoreného pri miešaní kultivačného média. Dĺžka chladiaceho hada vyplynie z odporúčaných geometrických charakteristík pri zvolenom pomere výšky a priemeru bioreaktora. V jednoduchej ekonomickej bilancii sa zohľadnia investičné náklady a ročné prevádzkové náklady na hlavné substráty a chladiacu vodu.
Key words:Metabolické procesy, Luteín, Vsádzkový bioreaktor, Fyzikálne procesy, Matematický model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited