Jun 17, 2019   10:47 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bioreactor Design for Succinic Acid Production
Written by (author): Bc. Monika Faktorová
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny jantárovej
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh vsádzkového mechanicky miešaného bioreaktora priemyselných rozmerov na výrobu kyseliny jantárovej. Na základe známej požadovanej ročnej produkcie kyseliny jantárovej a z poznatkov získaných z reakčnej kinetiky sa simulačnými výpočtami navrhne vhodný objem bioreaktora a jeho základné geometrické charakteristiky. Proces sa uskutočňuje za anaeróbnych podmienok pri ktorých bunky Actinobacillus succinogenes využívajú na svoj rast glukózu a produkujú kyselinu jantárovú a v menšej miere aj vedľajšie produkty (organické kyseliny). Na udržanie optimálnej teploty kultivačného média sa použije chladiaci had zabudovaný do bioreaktora, ktorým prúdi chladiaca voda. Poznatky z fyzikálnych a metabolických procesov sa prepoja do matematického modelu pozostávajúceho z materiálovej bilancie, entalpickej bilancie a rýchlostnej rovnice prechodu tepla. Riešením materiálovej bilancie sú koncentračné profily vznikajúcich a zanikajúcich bilancovaných zložiek. Spojením entalpickej bilancie a rýchlostnej rovnice prechodu tepla sa určí potrebné množstvo chladiacej vody a jej teplota na výstupe z chladiaceho hada. Súčasťou bakalárskej práce je aj stručné pojednanie o základných investičných a prevádzkových nákladoch spojených s produkciou kyseliny jantárovej vo vsádzkovom mechanicky miešanom bioreaktore.
Key words:Vsádzkový mechanicky miešaný bioreaktor, Fyzikálne procesy, Metabolické procesy, Matematický model, Kyselina jantárová, Rozmery bioreaktora

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited