Jun 19, 2019   10:50 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Designed of continuous stirred bioreactor for produce citric acid
Written by (author): Ing. Peter Csontos
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh prietokového miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny citrónovej
Summary:Cieľom bakárskeho projektu je návrh prietokového miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny citrónovej bunkami Aspergillus niger. Prvá časť projektu je zameraná na vyšetrenie metabolických procesov (mikrobiálna stechiometria, termodynamika bunkovej kultivácie a mikrobiálna kinetika) a fyzikálnych procesov (miešanie, prestup látky a tepla). V druhej časti projektu vzájomné prepojenie poznatkov mikrokinetiky (metabolické procesy) a makrokinetiky procesu (fyzikálne procesy) umožní zostaviť materiálové a energetickú bilanciu bioreaktora. Na základe simulačných výpočtov sa nájdu vhodné procesné podmienky, aby sa dosiahla čo najvyššia produktivita a výťažok žiadaného produktu. Výťažkové faktory resp. modifikované stechiometrické koeficienty a kinetické parametre boli vypočítané z experimentálnych údajov . Na základe simulačných výpočtov je vhodnou vstupujúcou koncentráciou glukózy 150 kgm--3 a zrieďovacia rýchlosť je 0,033h--1. Objem priemyselného bioreaktora na výrobu kyseliny citrónovej bol zvolený 10m3, kde kvapalnú fázu tvorí 80% z objemu reaktora. Na chladenie bioreaktora bol navrhnutý chladiaci had stočený na vnútornom obvode bioreaktora. Priemer chladiaceho hada, s dĺžkou 37,3 m, je 0,05m, hrúbka jeho steny je 0,002 m. Vstupujúca chladiaca voda má teplotu 15°C, vystupujúca 25°C s prietokom 0,985kgs--1. Na dosiahnutie koncentračnej homogenity fermentačného média bolo navrhnuté miešanie s dvoma Rushtonovými turbínami na hriadeli miešadla. Ako zdroj kyslíka bol použitý sterilný vzduch, ktorý sa privádza do bioreaktora cez dispergátor bublín s objemovým tokom 0,1133m3s--1.
Key words:aspergillus niger, bioreaktor, kyselina citrónová


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited