Jun 20, 2019   9:10 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of stirred tank bioreactor for production of monoclonal antibodies
Written by (author): Ing. Katarína Molnárová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh miešaného bioreaktora na výrobu monoklonálnych protilátok
Summary:Cieľom tejto práce bolo navrhnúť miešaný bioreaktor na produkciu monoklonálnych protilátok kultiváciou bunkami Mammalian. Na základe potenciálnej potreby trhu sa vypočítal počet paralelne pracujúcich bioreaktorov a ich objem, pričom sa zohľadnila dĺžka kultivácie a následnej separácie. Vzájomným prepojením poznatkov mikrokinetiky (stechiometria, termodynamika bunkovej kultivácie, mikrobiálna kinetika) a makrokinetiky procesu (miešanie, prestup tepla a látky) sa zostavil matematický model použitím materiálových bilancií, entalpickej bilancie, rýchlostnej rovnice prechodu tepla a ďalších vzťahov. Riešením matematického modelu boli koncentračné profily bilancovaných zložiek počas trvania jednej kultivácie, prietok sterilného vzduchu na aeráciu systému, prietok chladiacej vody a dĺžka chladiaceho hada potrebná na odvod celkového tepla vygenerovaného pri procese.
Key words:matematický model, prítokový bioreaktor, monoklonálne protilátky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited