26. 1. 2020  16:57 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Senior Art centrum
Autor: Ing. arch. Jana Novacká
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Andrej Alexy
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Senior Art centrum
Abstrakt:Zadaná lokalita je súčasťou katastrálneho územia Petržalka v Bratislave. Pozemok sa nachádza pri krížení ulíc Jantárová cesta a Betliarska, v blízkosti vodnej plochy Veľký Draždiak na sídlisku Lúky, Petržalka. V prevej fáze návrh sme analyzovali danú lokalitu a zvážili všetky návrhy, ktoré už boli navrhnuté a to implementáciu električkovej trate a transformáciu automobilovej dopravy. Tieto potenciálne zásahy boli zohľadnené hneď pri konceptuálnom riešení, kde sa analýzou územia dospelo k záveru, že miesto situovania objektu s čo najlepším napojením na existujúcu zastávku mestskej hromadnej dopravy, bude mať ťažiskový význam nie len z hľadiska urbanizmu ale aj samotnou prezentáciou architektonického objektu, keďže ide prevažne o zónu s obytnou funkciou. Prvotnou myšlienkou bolo vytvoriť kultúrno-spoločenské centrum pre celú obytnú komunitu, nie len pre cieľovú skupinu seniorov. Toto centrum by malo slúžiť taktiež ako vzdelávacie zariadenie so sociálnymi a doplnkovými funkciami zameranými na rozvoj a udržiavanie jemnej motoriky rúk a na socializovanie sa jedincov. Ide o objekt, ktorý je situovaný v bezprostrednom kontakte na Chorvátske rameno – mŕtve rameno Dunaja. Zadanie ponúkalo flexibilitu čo sa týkalo funkčného delenia zamerania Senior Art centra, čo som sa snažila zohľadniť hneď v prvom štádiu, a to v koncepte. Keďže ide o typologický druh zo skupiny občianskych stavieb určených pre určitú vekovú skupinu obyvateľstva, bolo nutné zohľadniť potrebu bezbariérovosti. V konceptuálnom riešení stavby sa to prejavilo najmä v jednoduchosti hmôt, v množstve presklených plôch, ktoré prepájajú interiér so silne upokojujúcim parkovým exteriérom a vodnou plochou, čo je taktiež dôležité pre psychickú pohodu užívateľov stavby. Tieto idey pri konceptuálnom zmýšľaní viedli k situovaniu objektu na hranicu pozemku, aby bol umožnený priamy prístup k vodnej ploche, ktorá v súčasnom stave neplní svoj potenciál rekreácie, čo je dôležité nie len pre navrhovaný objekt ale taktiež pre celú sídliskovú komunitu. V súčasnosti v blízkosti pozemku neexistuje priame napojenie na Veľký Draždiak a preto by táto vodná plocha mala samostatne funkčne slúžiť a byť sprístupnená aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Objekt by tvoril akúsi prepájaciu líniu hlavného dopravného napojenia, električkovej trate a automobilovej dopravy s existujúcimi pešími ťahmi, na ktoré som sa snažila pri návrhu nadviazať a vytvoriť tak funkčný predpriestor pre návštevníkov. Tvarové riešenie navrhovaného objektu je z časti uzavreté voči doprave v dôsledku hlučnosti ale zároveň rozsiahlymi presklenými prepájacími chodbami ponúka priehľady a navádzanie na ťažiskovú vodnú plochu. Líniová hmota taktiež ponúka pavilónovo funkčne členiť objekt z dispozičného hľadiska, čo umožní ľahkú orientáciu v objekte. Táto myšlienka bola taktiež uplatnená v interiérovom návrhu liatych betónových podláh, ktoré sú doplnené o farebné vodiace línie k jednotlivým funkčným celkom. Inak sa objekt drží strohosti a minimalizmu, doplnený o farebné industriálne prvky, čiže nezakrytie a výtvarné stvárnenie technických rozvodov v budove. Z psychologického hľadiska som sa držala idey nie veľmi uzavretých priestorov, čo zvyšuje psychickú pohodu užívateľov, v tomto prípade seniorov. Materiálovým riešením exteriéru som sa pokúsila o čo najmenej rušiacu skladbu, keďže kontakt vody a zelene je na riešenom pozemku výrazný, preto som navrhla použitie Cor-ten fasádneho plechu, ktorý dokonale zapadá do tohto prírodného prostredia. Celková hmota každého pavilónu pôsobí uzavreto vďaka prekrytiu väčšiny presklených plôch perforovaným plechom ,čo bolo mojím zámerom, aby som dosiahla akcentovanie presklenej hlavnej chodby, ktorá prepája jednotlivé časti objektu. Tento materiál som zvolila z dôvodu premenlivosti a taktiež ako akýsi odkaz na cieľovú skupinu, pre ktorú je objekt navrhovaný, čiže to že materiál pôsobí svojím zhrdzaveným povrchom pôsobí staro, napriek tomu je to vysoko odolný a trvácny materiál. Ako kontrast k tomuto prírodnému materiálu som použila vo svojom návrhu presklené plochy, ktoré sú akcentačným prvkom nie len exteriéru ale aj interiérovej skladby navrhovanej budovy Senior Art centra. Celková hmota je nízkopodlažná aby nenarúšala existujúce priehľady na vodnú plochu. Konečný návrh Senior Art centra je doplnený o parkový priestor, záhradu sôch, chodníky pre peších a v neposlednom rade ho z druhej strany obklopuje navrhovaná cyklotrasa lemujúca Chorvátske rameno. Súčasne navrhujem na pozemku lineárne pavilóny hudby ako doplnkový objekt spolu so záhradou sôch, ktoré budú pokračovaním ideí zapojenia seniorov do sociálneho a kultúrneho života spoločnosti.
Klíčová slova:senior, kultúra, architektúra, art centrum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně