28. 1. 2020  23:22 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Bc. Samuel Kadák
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Polyfunkčný bytový dom je budova, ktoréj primárnym cieľom nieje len funkcia samotného bývania, ale má obyvateľom taktieţ ponúknuť pestrú škálu moţ ností. Voľnočasové aktivity, relax pri kávičke, ihrisko pre deti a veľa dalších. Objekt musí splňať základné typologocké normy pre stavbu tohto druhu, ale zároveň by mal nadobudnúť svoj charakter, identitu. Hlavnou ideou môjho návrhu bolo navrhnúť priestor, v ktorom dokáţ e človek stráviť celý deň a stále mu má čo ponúknuť. Základom fungujúcej architektúry sú ľudia. Navrhnutý polyfunkčný komplex ponúka maximálnu prechodnosť pozemku a zastrešuje široku hierarchiu funkcií. Zóna je navrhovaná na princípoch komunitného bývania. Vo všetkých objektoch je vyuţit ý princíp pavlače, ako ikonický prvok, ktorý v celom komplexe navodzuje určitú atmosféru vnímania priestoru. Parcela je rozdelená na 3 funkčné celky. Jeden je tvorený občianskou budovou so ţ ivím parterom a priestormi na prenájom. Je orientovaná pozdĺţ západnej strany, čím dodáva imtimitu a vytvára protihlukovú bariéru od komunikácie. Druhý celok sa skladá zo šiestich líniovo usporiadaných bytových domov s polyfunkčným parterom. Tretí celok je park , nachádzajúci sa na platforme podzemnej garáţ e. Nosným systémom navrhovaných objektov je ţ elezobetónový skelet s minolitickými betónovými stropmi. Základy sú riešené betónovými pätkami, nad ktorými sa nachádza polozapustená garáţ s intenzívnou zelenou strechou.
Klíčová slova:Polyfunkčný bytový dom, dom, dúbravka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně