24. 1. 2020  3:52 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Kreatívne centrum - Ružinov
Autor: Ing. arch. Alexandra Mareková
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kreatívne centrum - Ružinov
Abstrakt:V bakalárskej práci je riešený návrh kreatívneho centra. Centrum sa podľa situácie nachádza v Bratislavy, časť Ruţinov, ulica Nevädzová. Parcela je vo veľmi výhodnej lokalite , je bezprostredne naviazaná na významné dopravné tepny Ruţinovskú a Gagarinovu ulicu, v blízkosti Ruţinovského jazera. Toto dobré dopravné napojenie kladie predpoklad na ďalší rozvoj oblasti. Na situovanie objektu som v návrhu vybrala miesto v juhozápadnej časti pozemku, kde sa v súčasnosti nachádza budova materskej škôlky, ktorá ale uţ nie je v prevádzke. Toto miesto bolo vybrané kvôli lepšiemu dopravnému napojeniu, lepší peší prístup a snahu vytvoriť škole intímne prostredie vhodné pre umeleckú tvorbu. Situácia je teda vymedzená z juţnej strany Nevädzovou ulicou, z juţnej a západnej strany betónovým múrom zdvíhajúcim terén na vyššiu úroveň. Z východnej strany sa nachádza uţ spomínaná základná škola. Parcela je lokalizovaná na rovinatom teréne s dobrým preslnením .Parcela susedí prevaţne s obytnými budovami, so Základnou školou, športoviskami (tenisový kurt, beţecká trať, skatepark, plocha klziska..) a prevádzkou čajovne. Je ideálne , aby budova kreatívneho centra funkčne dopĺňala prevádzku základnej školy. Terén parcely je rovinatý, oproti ostatnému terénu v situácii poklesnuté asi o úroveň jedného podlaţia. Kreatívne centrum mojom návrhu má tri odbory -- tanečný, hudobný a výtvarný. Funkčne je centrum doplnené o prezentačnú sálu, s kapacitou 120 ľudí. Prevádzka sály má vlastnú šatňu a kontrolu cez vrátnicu, takţe je moţné samostatné fungovanie sály, aj vo večerných hodinách , keď sa v umeleckej škole uţ nevyučuje. V koncepte môjho návrhu som sa inšpirovala ideou gréckeho amfiteátra, ktoré predstavuje zjednotenie troch umení -- hudobného, tanečného a výtvarného. Preto aj prezentačná sála má výrazný pôdorys amfiteátra. Hľadisko je rozdelené na dve časti, z toho jedna je demontovateľná. Priestor sály je tak modifikovateľný a prispôsobiteľný aj pre výstavy výtvarného odboru. Jednotlivé odbory sú rozdelené do traktov a sústreďujú sa okolo sály. Vytvorila som tak exteriérové átrium s priamou náveznosťou na sálu. Prepojenie nie je len optické, z hľadiska sály totiţ do exteriéru vybiehajú jednotlivé rady na sedenie v podobe terénnej úpravy. Je tak moţná výučba alebo prezentácia aj v exteriéry. V zadnej časti pozemku , na juţnom konci, je navrhnutá školská záhrada, v ktorej je prírodný amfiteáter , vytvorený opäť terénnymi úpravami. Exteriérová palubovka predstavuje exteriérové pódium. Vonkajší vzhľad budovy som riešila, z pohľadu povrchových úprav minimalisticky. Na celej fasáde je biela omietka, a štruktúru tvoria viacmenej okná svojim rytmom umiestnenia. Okná sú zjednotené pomocou nenápadného skleného obkladu. Mojím zámerom v návrhu bolo vyhnúť sa predizajnovaniu hmoty objektu a farebnému prekombinovaniu. Toto riešenie totiţ je v prípade kreatívnych centier viac neţ klasické a zároveň si myslím , ţe do prostredia by nezapadlo tak dobre ako moje súčasné riešenie. Snaţila som sa kreatívnemu centru zabezpečiť vlastné "súkromie" , za múrmi centra je "iný svet, svet umenia" kde je priestor pre kreativitu a sústredenie sa na umenie. Tvorivosť nie je obmedzovaná umelo predizajnovaným prostredím. Kreatívne centrum má moderné riešenie, čo sa odzrkadluje aj v technickom riešení (moderné izolačné systémy, riešenie tienenia, interiér...) mnoho detailov je na návrh atypických, takţe pri riešení som pracovala s mnoţstvom zdrojov ( kniţných, internetových ..) . Preverila som si tak svoje vlastné znalosti a overila som si nakoľko dokáţem reagovať na atypické riešenia v mojom projekte.
Klíčová slova:kreatívne centrum, amfiteáter, umenie, átrium

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně