29. 1. 2020  0:27 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Apartmány Technik
Autor: Ing. arch. Radka Kubaliaková
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Apartmány Technik
Abstrakt:Riešená lokalita je súčasťou katastrálneho územia staré mesto v Bratislave. Pozemok sa nachádza na ulici Imricha Karvaša a Radlinského. Základným cieľom bolo vytvoriť moderné študentské bývanie a priestory služieb súvisiace s potrebami ubytovaných a taktiež navrhnúť študentské bývanie, ktoré je určené hlavne pre študentov STU. Ide o objekt, ktorý bude osadený do okolitého prostredia, taktiež musí rešpektovať okolitú zástavbu a jej jednotlivé obmedzenia, ktoré ovplyvňujú návrh takéhoto typologického druhu budovy. Ide o budovu, ktorá je typologicky dosť náročná. Zadanie témy bakalárskej práce Apartmány Technik ponúkalo riešenie ubytovacích jednotiek pre študentov. Keďže viem z vlastných skúseností, že študentské bývaniev Bratislave je v súčasnej dobe veľmi veľkým problémom, bola mi táto téma veľmi blízka. Chcela som vytvoriť zaujímavé priestory ako pre študentov STU, tak aj pre učiteľov, alebo doktorandov STU. Vytvoriť spoločenské, oddychové, relaxačné arekreačné priestory, ktoré by sa stali inšpiratívnym zdrojom pre študentov architektúry. Prvou, veľmi dôležitou časťou tvorby bolo vytvorenie analýz. Okolité prostrediebolo nutné analyzovať z rôznych hľadísk. Fakulta architektúry nám poskytla podklady, k riešeniu záverečnej bakalárskej práci. Po ich naštudovaní som hneď začala hľadať inšpiračné zdroje, ktoré by mi mohli pomôcť pri riešení daného projektu. Snažila som sa navrhnúť hmotu, ktorá by zapadla do daného prostredia, či už svojou veľkosťou, alebo tvarom. V súčasnosti sa v danej lokalite územia nachádzajú dve výškové dominanty, akcenty a taktiež bytové domy s plochými strechami. Lichobežníkový tvar pozemku ponúka viacero možností dotvorenia urbanistickej štruktúry. V blízkosti sa nachádza Stavebná fakulta, ktorá má akcentovaný vstup do budovy. Aj tento fakt, bol ďalším podnetom pre moju tvorbu. Preto som hneď od začiatku vedela, že hlavný vstup do Apartmánov Technik bude situovaný oproti vstupu stavebnej fakulty. V urbanistickej časti som rozdelila riešený pozemok na dve časti a to na rušnú a kľudovú zónu. Hlavným cieľom bolo využiť celý priestor. Rozhodla som sa rozčleniť hmoty na dve jednotlivé celky, ktoré sú navzájom prepojené. V hornej časti pozemku je situovaný riešený objekt apartmánov, ktorý je prepojený s Edukačným centrom v dolnej, rušnej časti pozemku. Vonkajšie pohotovostné parkoviskobolo navrhnuté s počtom miest šesť, ktoré je určené pre študentov STU, ako aj pre návštevníkov občianskej vybavenosti umiestnenej v parteri. V architektonickej časti zadania som ďalej pokračovala už len v riešení študentských Apartmánov Technik. Hmotovo priestorové riešenie navrhovaného objektu vyplýva z dôkladných analýz lokality a urbanistickej štruktúry okolitého prostredia. Kompozičná snaha bola zakomponovať objekt do existujúceho prostredia a zástavby. Priniesť niečo nové, moderné, čo by zapadlo do okolia. Cieľom bolo nevytvárať vyššiu stavbu, ktorá by mohla narúšať existujúce priehľady a pohľady v území. Vytvoriť objekt s plochou strechou, tak ako pri objekte stavebnej fakulty a tým podporiť uličný priehľad. V okolí sa nachádza aj veľa dominánt a preto novonavrhovaná hmota by nemala pôsobiť v priestore dominantne. Ďalej by hmota mala gradovať smerom k Národnej banke Slovenska a taktiež k Blumentálu. Veľmi dôležitý bol aj výber materiálového riešenia navrhovanej fasády. Aby vynikla gradácia objektu, som sa rozhodla použiť perforovanú fasádu z hliníka, ktorá pôsobí jednotne. Za fasádou sú taktiež viditeľné aj veľké okná, ktoré prinášajú svetlo do jednotlivých ubytovacích jednotiek. Parter som sa snažila preskliť, čo pôsobí v kombinácii s perforovanou fasádou zaujímavo a jedinečne. Konečný návrh apartmánov bol do riešeného územia zakomponovaný tak, že s okolitými, susednými budovami pôsobí harmonicky, nepôsobí rušivo ani dominantne. Aj materiálové riešenie a farebnosť budovy pôsobia prirodzene.
Klíčová slova:perforovaná fasáda, študentské bývanie, hmota, gradácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně