26. 1. 2020  15:48 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Edukačné centrum STU
Autor: Ing. arch. Milan Kupčo
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Andrej Alexy
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Edukačné centrum STU
Abstrakt:Spracovanou témou záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť Edukačné centrum STU, ktoré by malo slúžiť ako vzdelávacie centrum pre študentov univerzity. Riešená parcela sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Staré Mesto, teda v centre mesta. Ide o pozdĺžny pozemok na nároží ulíc Imricha Karvaša a Radlinského. Pozemok pozostáva z niekoľkých nezastavaných a jednej zastavanej parcely. V bezprostrednom okolí riešeného pozemku sa nachádza komplex fakúlt Slovenskej Technickej Univerzity, rektorát STU, Slovenská Národná Banka a Námestie Slobody. Pre zadanie projektu Edukačného centra STU je to najvýhodnejšia možná poloha v rámci Starého mesta práve z hľadiska nadviazania na komplex Slovenskej Technickej Univerzity. Cieľom zadania bolo vhodne dopovedať urbanistickú štruktúru riešeného územia a správne zvoliť funkčnú náplň centra. Hlavnou ideou pri zvolení funkčnej náplne bolo samotné vzdelávanie počas štúdia na univerzite a zároveň vytvoriť priestor na prácu počas štúdia a po absolvovaní vysokej školy. Koncepcia hmotovo - priestorového riešenia budovy vychádza z týchto dvoch funkčných náplní a z urbanistického riešenia priestoru na nároží ulíc Imricha Karvaša a Radlinského. Urbanistickou ideou je dotvorenie uličného priestoru pozdĺž ul. Imricha Karvaša s budovou Stavebnej fakulty STU. Osadenie budovy na pozemku rešpektuje uličnú čiaru pozdĺž ul. I. Karvaša, a vychádza z funkčno - prevádzkovej analýzy rozloženia priestorov na pozemku. Hmotu tvoria dve podnože so samostatnými vstupmi. Tieto podnože reprezentujú dva samostatné funkčné celky ( vzdelávanie, práca ). Knižnica s výstavným priestorom je orientovaná pozdĺž ulice Slovanká na severovýchodnej strane pozemku. Budova študentského inkubátoru, určená na prácu je orientovaná do rušnej ulice I. Karvaša. Vo vyšších podlažiach sú tieto podnože prepojené premostením, kde sa nachádzajú prednáškové sály a študovne. Pod premostením vzniká verejný priestor, ktorý prepája hlavné vstupy do jednotlivých častí budovy. Parter budovy knižnice má reprezentatívny charakter s recepciou a kaviarňou. Na druhom podlaží sa nachádza výstavný priestor a vstup do multimediálnej knižnice. Toto podlažie je prepojené premostením s druhou časťou budovy. Tretie podlažie slúži ako multimediálna učebňa prístupná cez knižnicu. Parter budovy študentského inkubátoru slúži pre rôzne komerčné prevádzky spojené so štúdiom a prácou. Na zvyšných štyroch podlažiach sa nachádzajú kancelárske priestory a workshopová sála. Budova má dve podzemné podlažia s technickým vybavením budovy a parkovaním. Podzemné garáže sú prístupné z ulice Školská zo severovýchodnej strany pozemku. Aj napriek rozličným funkčno - prevádzkovým celkom je výraz fasády jednotný. Presklené podnože majú pôsobiť odľahčene na zvýraznenie horizontálnej hornej hmoty. Horná hmota graduje smerom ku križovatke. Táto gradácia umocňuje význam križovatky v urbanistickej kompozícií. Fasáda je tvorená predsadeným plášťom z recyklovaných medených panelov so zelenou patinou a vertikálnymi hliníkovými oknami. Návrh Edukačného centra je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie.
Klíčová slova:Staré Mesto, Pamiatková rezervácia, Sprievodná správa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně