10. 8. 2020  21:35 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty
     
Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Materská škola 2020
Autor:
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Materská škola 2020
Abstrakt:SÚHRN - Meszárosová Soňa: Materská škola 2020 – Švantnerova ulica, Bratislava- Dúbravka, rekonštrukcia (diplomová práca) - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Ústav ekologickej a experimentálnej architesktúry - Vedúci diplomovej práce: Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. - Bratislava, STU 2017, 48 s. Zámerom projektu bolo komplexne vyriešiť architektonický projekt rekonštrukcie materskej školy na Švantnerovej ulici v mestskej časti Bratislava - Dúbravka, v časti, a to: Architektonický návrh pre územné konanie. Riešené územie má komplexne vyriešené dopravné napojenie, preto ho nebolo nutné preriešiť. Statická doprava - parkovanie - je situovaná na severnej strane objektu, z ktorej je i vjazd na pozemok nadväzujúci na hospodársky vstup do budovy a na vstup pre zamestnancov z dôvodu čo najmenšieho zásahu a čo najefektívnejšieho využitia pozemku. Zároveň som chcela zachovať jestvujúci peší ťah naprieč pozemkom a nadviazať naň funkčným využitím objektu a hospodárskym zázemím v prvom podlaží materskej školy, v priamej nadväznosti na exteriérové priestory či už výučby a/alebo voľnočasových aktivít detí. Terén na pozemku je rovný, porastený nízkou vegetáciou (tráva) a stromami nižšieho i vyššieho vzrastu. V južnej a juhovýchodnej časti pozemku sa nachádza jestvujúce detské ihrisko ktoré som sa rozhodla v návrhu zrevitalizovať a dať mu novú podobu. Časť jestvujúcej vegetácie tvorí náletovú vegetáciu, tú som pri návrhu odstránila. Voľný priestor som využila na výučbové a voľnočasové aktivity detí. Časť vegetácie - vzrastlé stromy s vyššou spoločenskou hodnotou v návrhu revitalizácie zachovávam. Pri nvrhovaní rekonštrukcie materskej školy bolo potrebné zohľadniť špecifiká lokality, najmä orientáciu na svetové strany, smer prevládajúcich vetrov, nosný systém jestvujúcej budovy a navrhnúť čo možno najvhodnejšie dispozičné riešenie materskej školy a jej funkčných celkov (triedy, hospodárske zázemie, zázemi zamestnancov, ...) v súlade s normovými požiadavkami na hygienu, požiarnu bezpečnosť, technické zabezpečenie objektu a jeho prevádzku, konštrukčné riešenie s dôrazom na statickú bezpečnosť a efektívnosť využitia fyzikálnych vlastností materiálov. Dôležitým prvkom návrhu bolo aj architektonické stvárnenie objektu a jeho zakomponovanie do okolitej zástavby prevádzok nekomerčnej občianskej vybavenosti a bytových domov. Pôvodný objekt materskej školy bol postavený okolo roku 1980. V pôdoryse je objekt riešený ako jeden celok pozostávajúci z dvoch obdĺžnikov - väčší obdĺžnik nadväzujúci na priečny rytmus nosných stien a menší obdĺžnik tvorený pozdĺžnym nosným stenovým systémom. Objekt materskej školy nenadväzuje na rytmus existujúcej okolitej zástavby bytových domov, tvorí samostatný kompozičný celok a určitým spôsobom akcentuje jestvujúcu zástavbu. Existujúce dva funkčné celky materskej školy v návrhu prepájam priečnym prepojením, aj funkčne aj z hľadiska architektonického stvárnenia, pričom v 3 určitomknáznaku zachovávam aj ich artikuláciu priečnou vedľajšou osou kompozície. Architektonické stvárnenie objektu sa nesie v čistých líniách doplnených dominujúcim presklením v centrálnej časti, tvoriacej centrálnu kompozičnú os objektu. Dominantným prvkom interiéru objektu v návrhu je hlavné schodisko, hlavné komunikačné jadro. Strecha objektu je plochá, s extenzívnou vegetáciou, v časti priečnej osi sa nachádza štrk. Hlavná os objektu má šikmú strechu tvorenú progresívnym zasklením s fotovoltickými panelmi a fotovoltickým sklom zachytávajúcimi slnečné žiarenie a zabraňujúcimi prehrievaniu interiéru. Energia zo solárnych ziskov je využívaná na ohrev teplej vody a na vykurovanie objektu. Zvolený odtieň fasády má svoju praktickú funkciu najmä s prihliadnutím na orientáciu na svetové strany - odráža svetlo z južnej fasády a presvetľuje tmavšiu časť severnej fasády objektu. Zachytávaná dažďová voda slúži na zavlažovanie a na splachovanie toaliet. Práca na projekte, spolupráca s vedúcim práce, jeho rady a názory, spolupráca s profesistami ma obohatili o množstvo poznatkov a skúseností, ktoré môžem neskôr využiť v praxi. Ťažiskom textovej časti je sprievodná správa a tabuľková časť.
Klíčová slova:
materská škola, rekonštrukcia, solárna energia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně