Jul 19, 2019   2:57 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kindergarten 2020
Written by (author): Ing. arch. Soňa Meszárosová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materská škola 2020
Summary:SÚHRN - Meszárosová Soňa: Materská škola 2020 – Švantnerova ulica, Bratislava- Dúbravka, rekonštrukcia (diplomová práca) - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Ústav ekologickej a experimentálnej architesktúry - Vedúci diplomovej práce: Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. - Bratislava, STU 2017, 48 s. Zámerom projektu bolo komplexne vyriešiť architektonický projekt rekonštrukcie materskej školy na Švantnerovej ulici v mestskej časti Bratislava - Dúbravka, v časti, a to: Architektonický návrh pre územné konanie. Riešené územie má komplexne vyriešené dopravné napojenie, preto ho nebolo nutné preriešiť. Statická doprava - parkovanie - je situovaná na severnej strane objektu, z ktorej je i vjazd na pozemok nadväzujúci na hospodársky vstup do budovy a na vstup pre zamestnancov z dôvodu čo najmenšieho zásahu a čo najefektívnejšieho využitia pozemku. Zároveň som chcela zachovať jestvujúci peší ťah naprieč pozemkom a nadviazať naň funkčným využitím objektu a hospodárskym zázemím v prvom podlaží materskej školy, v priamej nadväznosti na exteriérové priestory či už výučby a/alebo voľnočasových aktivít detí. Terén na pozemku je rovný, porastený nízkou vegetáciou (tráva) a stromami nižšieho i vyššieho vzrastu. V južnej a juhovýchodnej časti pozemku sa nachádza jestvujúce detské ihrisko ktoré som sa rozhodla v návrhu zrevitalizovať a dať mu novú podobu. Časť jestvujúcej vegetácie tvorí náletovú vegetáciu, tú som pri návrhu odstránila. Voľný priestor som využila na výučbové a voľnočasové aktivity detí. Časť vegetácie - vzrastlé stromy s vyššou spoločenskou hodnotou v návrhu revitalizácie zachovávam. Pri nvrhovaní rekonštrukcie materskej školy bolo potrebné zohľadniť špecifiká lokality, najmä orientáciu na svetové strany, smer prevládajúcich vetrov, nosný systém jestvujúcej budovy a navrhnúť čo možno najvhodnejšie dispozičné riešenie materskej školy a jej funkčných celkov (triedy, hospodárske zázemie, zázemi zamestnancov, ...) v súlade s normovými požiadavkami na hygienu, požiarnu bezpečnosť, technické zabezpečenie objektu a jeho prevádzku, konštrukčné riešenie s dôrazom na statickú bezpečnosť a efektívnosť využitia fyzikálnych vlastností materiálov. Dôležitým prvkom návrhu bolo aj architektonické stvárnenie objektu a jeho zakomponovanie do okolitej zástavby prevádzok nekomerčnej občianskej vybavenosti a bytových domov. Pôvodný objekt materskej školy bol postavený okolo roku 1980. V pôdoryse je objekt riešený ako jeden celok pozostávajúci z dvoch obdĺžnikov - väčší obdĺžnik nadväzujúci na priečny rytmus nosných stien a menší obdĺžnik tvorený pozdĺžnym nosným stenovým systémom. Objekt materskej školy nenadväzuje na rytmus existujúcej okolitej zástavby bytových domov, tvorí samostatný kompozičný celok a určitým spôsobom akcentuje jestvujúcu zástavbu. Existujúce dva funkčné celky materskej školy v návrhu prepájam priečnym prepojením, aj funkčne aj z hľadiska architektonického stvárnenia, pričom v 3 určitomknáznaku zachovávam aj ich artikuláciu priečnou vedľajšou osou kompozície. Architektonické stvárnenie objektu sa nesie v čistých líniách doplnených dominujúcim presklením v centrálnej časti, tvoriacej centrálnu kompozičnú os objektu. Dominantným prvkom interiéru objektu v návrhu je hlavné schodisko, hlavné komunikačné jadro. Strecha objektu je plochá, s extenzívnou vegetáciou, v časti priečnej osi sa nachádza štrk. Hlavná os objektu má šikmú strechu tvorenú progresívnym zasklením s fotovoltickými panelmi a fotovoltickým sklom zachytávajúcimi slnečné žiarenie a zabraňujúcimi prehrievaniu interiéru. Energia zo solárnych ziskov je využívaná na ohrev teplej vody a na vykurovanie objektu. Zvolený odtieň fasády má svoju praktickú funkciu najmä s prihliadnutím na orientáciu na svetové strany - odráža svetlo z južnej fasády a presvetľuje tmavšiu časť severnej fasády objektu. Zachytávaná dažďová voda slúži na zavlažovanie a na splachovanie toaliet. Práca na projekte, spolupráca s vedúcim práce, jeho rady a názory, spolupráca s profesistami ma obohatili o množstvo poznatkov a skúseností, ktoré môžem neskôr využiť v praxi. Ťažiskom textovej časti je sprievodná správa a tabuľková časť.
Key words:materská škola, rekonštrukcia, solárna energia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited