14. 8. 2020  19:32 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty
     
Výuka     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Škola 2020 - nové výzvy a nové prístupy
Autor: Ing. arch. Nina Valíčková
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Škola 2020 - nové výzvy a nové prístupy
Abstrakt:
Abstrakt v štátnom jazyku Cieľom mojej diplomovej práce bola prestavba budovy základnej školy na Karloveskej ulici č. 61 v Bratislave a jej adaptácia na požiadavky energetického štandardu 2020. Okrem stavebných úprav potrebných pre splnenie súčasných kritérii som brala do úvahy aj vývoj pedagogického prístupu v budúcnosti a z neho vyplývajúcu potrebu flexibility v dispozícii školy. V prvej fáze som sa venovala identifikácii súčasnej situácie vo výučbe a potenciálnym budúcim trendom a na základe analýzy súčasného stavu riešeného objektu som vyhodnotila rozsah potrebných zásahov. Silnou stránkou riešenej školy je veľký pozemok s existujúcim športovým zázemím, zeleňou v relatívne dobrej kondícii, dobrá dopravná a pešia dostupnosť vrámci spádového územia. nedostatkom je zanedbaný stav celého školského vybavenia, neatraktívnosť interiéru a dispozičná uzavretosť a neaktuálnosť v kontexte súčasných požiadavok. Témou môjho návrhu je otvorenosť - fyzická, sociálna, vo forme udržateľnosti a vo vzťahu k budúcnosti. Ďalej sa zameriava na zefektívnenie využitia priestorov počas celého dňa významným zapojením časovej segregácie prevádzky, v priestoroch pôvodnej družiny tak vzniklo ubytovanie pre pedagógov. Výrazné zlepšenie energetickej efektivity bolo dosiahnuté znížením tepelných strát a pridaním udržateľných zdrojov energie. Zmenou pevného dispozičného členenia tried na flexibilné som dosiahla otvorenosť v kontexte priestoru aj času. Stiesnené šatňové priestory na 1.NP nahradila presvetlená multifunkčná hala a ktorá sa stáva ústredným stretávacím priestorom. Zmeny okrem zefektívnenia využitia školy priniesli aj zlepšenie atmosféry a psychickej pohody pre žiakov. Kľúčové slova: prestavba, základná škola, energetická, flexibilita, otvorenosť Sprievodná správa Filozofiou návrhu je otvorenosť. Tá sa vo fyzickej forme prejavuje koncepciou otvorenosti návrhu smerom do exteriéru a znásobením využitia kvality existujúceho okolitého prostredia. Sociálna otvorenosť predstavuje potenciál školy ako miestotvorného prvku, ktorý ponúka priestor pre voľnočasové aktivity aj pre verejnosť. Investícia do skvalitnenia školy je investíciou pre celú komunitu. Ďalším aspektom je otvorenosť voči novým víziam, ekologická udržateľnosť, využívanie nových technológii, či už v podobe využívania fotovoltiky alebo znižovanie spotreby papiera prostredníctvom digitalizácie výučby. Otvorenosť do budúcnosti je synonymom fyzickej flexibility a možnosti jednoduchej adaptácie na nové požiadavky alebo funkciu, čím je zabezpečené efektívne využitie počas celej životnosti budovy.
Klíčová slova:prestavba, energetick, základná škola, flexibilita, otvorenosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně