Jul 16, 2019   4:37 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:School 2020 - new challenges, new approaches
Written by (author): Ing. arch. Nina Valíčková
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Škola 2020 - nové výzvy a nové prístupy
Summary: Abstrakt v štátnom jazyku Cieľom mojej diplomovej práce bola prestavba budovy základnej školy na Karloveskej ulici č. 61 v Bratislave a jej adaptácia na požiadavky energetického štandardu 2020. Okrem stavebných úprav potrebných pre splnenie súčasných kritérii som brala do úvahy aj vývoj pedagogického prístupu v budúcnosti a z neho vyplývajúcu potrebu flexibility v dispozícii školy. V prvej fáze som sa venovala identifikácii súčasnej situácie vo výučbe a potenciálnym budúcim trendom a na základe analýzy súčasného stavu riešeného objektu som vyhodnotila rozsah potrebných zásahov. Silnou stránkou riešenej školy je veľký pozemok s existujúcim športovým zázemím, zeleňou v relatívne dobrej kondícii, dobrá dopravná a pešia dostupnosť vrámci spádového územia. nedostatkom je zanedbaný stav celého školského vybavenia, neatraktívnosť interiéru a dispozičná uzavretosť a neaktuálnosť v kontexte súčasných požiadavok. Témou môjho návrhu je otvorenosť - fyzická, sociálna, vo forme udržateľnosti a vo vzťahu k budúcnosti. Ďalej sa zameriava na zefektívnenie využitia priestorov počas celého dňa významným zapojením časovej segregácie prevádzky, v priestoroch pôvodnej družiny tak vzniklo ubytovanie pre pedagógov. Výrazné zlepšenie energetickej efektivity bolo dosiahnuté znížením tepelných strát a pridaním udržateľných zdrojov energie. Zmenou pevného dispozičného členenia tried na flexibilné som dosiahla otvorenosť v kontexte priestoru aj času. Stiesnené šatňové priestory na 1.NP nahradila presvetlená multifunkčná hala a ktorá sa stáva ústredným stretávacím priestorom. Zmeny okrem zefektívnenia využitia školy priniesli aj zlepšenie atmosféry a psychickej pohody pre žiakov. Kľúčové slova: prestavba, základná škola, energetická, flexibilita, otvorenosť Sprievodná správa Filozofiou návrhu je otvorenosť. Tá sa vo fyzickej forme prejavuje koncepciou otvorenosti návrhu smerom do exteriéru a znásobením využitia kvality existujúceho okolitého prostredia. Sociálna otvorenosť predstavuje potenciál školy ako miestotvorného prvku, ktorý ponúka priestor pre voľnočasové aktivity aj pre verejnosť. Investícia do skvalitnenia školy je investíciou pre celú komunitu. Ďalším aspektom je otvorenosť voči novým víziam, ekologická udržateľnosť, využívanie nových technológii, či už v podobe využívania fotovoltiky alebo znižovanie spotreby papiera prostredníctvom digitalizácie výučby. Otvorenosť do budúcnosti je synonymom fyzickej flexibility a možnosti jednoduchej adaptácie na nové požiadavky alebo funkciu, čím je zabezpečené efektívne využitie počas celej životnosti budovy.
Key words:prestavba, energetick, základná škola, flexibilita, otvorenosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited