5. 6. 2020  6:28 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

     
     Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Športová hala s vybavenosťou
Autor:
Ing. arch. Katarína Kráľová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Športová hala s vybavenosťou
Abstrakt:
1.5 Súhrn v štátnom jazyku Tému športová hala som si vybrala pre špecickost daného prostredia. Táto lokalita sa nachádza na okraji mesta Bratislava v mestekej casti Bratislava Raca. Daný pozemok je súcastou športového areálu v tejto lokalite. Jedná sa o uzavretý blok, ktorý je z každej strany lemovaný cestnou komunikáciou. Navrhovaná viacúcelová športová hala je riešená v rámci tohto areálu ako oddychovo rekreacná stavba slúžiaca obyvatelom okolitej prevažne bytovej zástavby ako aj širokej verejnosti. Na danom pozemku sa nachádza futbalové ihrisko ako aj cross dráha pre cyklistov. Preto si myslím, že táto lokalita v sebe ukrýva velký potenciál, aby sa mohla stat vyhladávanou destináciou pre športovcov ako aj pre širokú verejnost. Zároven som sa svoj projekt snažila koncipovat ako príjemné verejné prostredie pre obyvatelov okolitej hustej bytovej zástavby ako aj pre návševníkov. Celý pozemok prepájam pešími napojeniami z každej strany tým pádom sa daný pozemok stáva lahko dostupný pre pešiakov cyklistov a iných. Napojenie automobilovej dopravy riešim napojením z Kadnárovej ulice a samozrejme zväcšením kapacít statickej dopravy nakolko jestvujúce odstavné plochy nie sú dostacujúce. Celá budova sa otvára smerom k peším napojeniam a umožnuje tak dialóg s okoloidúcimi. Pozemok má mierne svahovitý terén, ktorý som sa snažila využit v prospech tvarovania hmoty a vhodného osadenie objektu. Pôdorysný tvar je tvorený výraznou krivkou, ktorá lemuje vrstevnicu daného pozemku. Samotná budova neslúži iba pre športové úcely, ci sútažné podujatia. Jej prevádzka je plne využitelná ako v letných tak aj v zimných mesiacoch. Tažiskovú funkciu tu samozrejme zohráva samotná hala, ktorá však môže slúžit rôznym úcelom a stat sa variabilným priestorom vhodným aj pre koncerty a iné kultúrne podujatia menšieho charakteru. dalej je tu prevádzka kaviarne, kde návštevníci môžu byt priamo úcasntní deja vdaka presklennej stene napriec celou kaviarnou. Dalej sa tu nachádza nové tness centrum, ktoré má tiež dostatocné kapacity a môže sa pretransformovat na tanecnú sálu a iné úcely podla potrieb užívatelov. Nepovšimnutou nezostáva ani fasáda haly, kde navrhujem lezeckú stenu pre rekreacných horolezcov. Zároven vytvára zaujímavú plasticitu celého objektu..Objekt sa plynulo zvažuje do terénu a tak vytvára zaujímavé zelené plochy v rámci strechy objektu pre príjemné chvíle užívatelov. Celá cast haly nad tness a zázemím je pochôdzna a plní tak svoj úcel aj z exteriéru. Vznikajú tak nové verejné plochy s výhladom na cross dráhu ako aj futbalové ihrisko. Celý objekt tak slúži na stretávanie ludí rôznych vekových ako aj iných kategórií. Nas svoje si tu príde naozaj každý. Aj uprostred betónového sídliska tak môže vzniknút oáza pokoja a kúska prírody.
Klíčová slova:fitnes, telocvičňa, športová hala

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně