Jul 18, 2019   8:13 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:sport hall
Written by (author): Ing. arch. Katarína Kráľová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Športová hala s vybavenosťou
Summary:1.5 Súhrn v štátnom jazyku Tému športová hala som si vybrala pre špecickost daného prostredia. Táto lokalita sa nachádza na okraji mesta Bratislava v mestekej casti Bratislava Raca. Daný pozemok je súcastou športového areálu v tejto lokalite. Jedná sa o uzavretý blok, ktorý je z každej strany lemovaný cestnou komunikáciou. Navrhovaná viacúcelová športová hala je riešená v rámci tohto areálu ako oddychovo rekreacná stavba slúžiaca obyvatelom okolitej prevažne bytovej zástavby ako aj širokej verejnosti. Na danom pozemku sa nachádza futbalové ihrisko ako aj cross dráha pre cyklistov. Preto si myslím, že táto lokalita v sebe ukrýva velký potenciál, aby sa mohla stat vyhladávanou destináciou pre športovcov ako aj pre širokú verejnost. Zároven som sa svoj projekt snažila koncipovat ako príjemné verejné prostredie pre obyvatelov okolitej hustej bytovej zástavby ako aj pre návševníkov. Celý pozemok prepájam pešími napojeniami z každej strany tým pádom sa daný pozemok stáva lahko dostupný pre pešiakov cyklistov a iných. Napojenie automobilovej dopravy riešim napojením z Kadnárovej ulice a samozrejme zväcšením kapacít statickej dopravy nakolko jestvujúce odstavné plochy nie sú dostacujúce. Celá budova sa otvára smerom k peším napojeniam a umožnuje tak dialóg s okoloidúcimi. Pozemok má mierne svahovitý terén, ktorý som sa snažila využit v prospech tvarovania hmoty a vhodného osadenie objektu. Pôdorysný tvar je tvorený výraznou krivkou, ktorá lemuje vrstevnicu daného pozemku. Samotná budova neslúži iba pre športové úcely, ci sútažné podujatia. Jej prevádzka je plne využitelná ako v letných tak aj v zimných mesiacoch. Tažiskovú funkciu tu samozrejme zohráva samotná hala, ktorá však môže slúžit rôznym úcelom a stat sa variabilným priestorom vhodným aj pre koncerty a iné kultúrne podujatia menšieho charakteru. dalej je tu prevádzka kaviarne, kde návštevníci môžu byt priamo úcasntní deja vdaka presklennej stene napriec celou kaviarnou. Dalej sa tu nachádza nové tness centrum, ktoré má tiež dostatocné kapacity a môže sa pretransformovat na tanecnú sálu a iné úcely podla potrieb užívatelov. Nepovšimnutou nezostáva ani fasáda haly, kde navrhujem lezeckú stenu pre rekreacných horolezcov. Zároven vytvára zaujímavú plasticitu celého objektu..Objekt sa plynulo zvažuje do terénu a tak vytvára zaujímavé zelené plochy v rámci strechy objektu pre príjemné chvíle užívatelov. Celá cast haly nad tness a zázemím je pochôdzna a plní tak svoj úcel aj z exteriéru. Vznikajú tak nové verejné plochy s výhladom na cross dráhu ako aj futbalové ihrisko. Celý objekt tak slúži na stretávanie ludí rôznych vekových ako aj iných kategórií. Nas svoje si tu príde naozaj každý. Aj uprostred betónového sídliska tak môže vzniknút oáza pokoja a kúska prírody.
Key words:fitnes, telocvičňa, športová hala

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited