Jul 15, 2019   11:56 p.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Sports hall
Written by (author): Ing. arch. Lucia Kučerová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Športová hala s vybavenosťou
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť nový objekt športovej haly do športového areálu v mestskej časti Rača v Bratislave. Súčasťou práce bolo aj riešenie problémov existujúceho športového areálu. Najvýznamnejšími problémami riešenej lokality je nedostačujúce vybavenie areálu, nadmerný hluk z blízkej komunikácie, nevhodné dopravné napojenie, absencia peších komunikácií v rámci areálu a nedostatočná kapacita stacionárnej dopravy. Súčasný stav športového areálu nevyhovuje z hľadiska vybavenosti a aktuálnych potrieb športových stavieb a plôch. Jednotlivé športové prevádzky sú rozptýlené po celom areáli bez dostačujúceho prepojenia pešími alebo dopravnými komunikáciami. Bakalárska práca obsahuje návrh urbanistického riešenia časti areálu, ktorý rieši dopravné a prevádzkové vzťahy na jeho území a umiestnenie novo navrhovaného objektu športovej haly. Práca sa zaoberá jeho komplexným architektonickým, funkčno-prevádzovým, dispozičným a konštrukčným riešením od podrobnosti vypracovania projektu pre územné konanie, cez podrobnosť projektu pre stavebné konanie až po riešenie detailov. Novo navrhovaný objekt v sebe koncentruje všetky potrebné funkcie objektu športovej haly. Poskytuje priestor hracej plochy dimenzovanej na rozmer basketbalového ihriska, dostatočné šatňové a hygienické priestory a priestory pre prevádzku objektu. Taktiež umožňuje zákazníkom a návštevníkom využiť kaviarenské zariadenie vizuálne prepojené s exteriérom, alebo zariadenie fitnes centra so samostatnou prevádzkou. Navrhovaný objekt okrem obsiahnutých funkcií aj dotvára prostredie areálu a prispieva svojim architektonickým riešením k zvýšeniu estetickej hodnoty riešenej lokality.
Key words:šport, Rača, hala

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited