Jul 20, 2019   5:45 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Chalet in Tatras with passiv standard
Written by (author): Ing. arch. Branislav Tandara
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Imrich Pleidel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vysokohorská chata v tatranskom prostredí
Summary:V rámci diplomovej práce som sa venoval riešeniu problému návrhu objektu -- vysokohorskej chaty v pasívnom štandarde vo vysokohorských podmienkach. Pri dispozičnom riešení chaty som vychádzal najmä z charakteristiky okolitého vysokohorského podnebia, ako aj prírodných daností oblasti a možnosti ich maximálneho využitia. Navrhovaná stavba vysokohorskej chaty je situovaná presne na prelome Vysokých Tatier a Belianskych Tatier, v Kopskom sedle. Táto oblasť je charakteristická jednak vysokým stupňom ochrany, ako aj nedotknutou prírodou. Faktor zachovania prirodzeného prostredia riešeného územia sa premieta aj v riešení objektu pomocou využitia konzoly a minimálneho zásahu do prírodného terénu. Pasívny charakter objektu si vyžaduje maximálnu mieru využitia daností prostredia, čo vo veľkej miere ovplyvňujú najmä podnebné podmienky Vysokých Tatier. Návrh vychádza z konceptu autonómnej prevádzky objektu, čo najnižšieho faktoru tvaru budovy, aerodynamiky vo vzťahu k smeru prevládajúcich vetrov, teplotného zónovania dispozície a maximálneho využitia južnej orientácie, či už na pasívne alebo aktívne využívanie slnečnej energie.
Key words:kopske sedlo, pasívny štandard, vysokohorská chata

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited