5. 6. 2020  6:34 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     
     
Projekty
     
Publikace          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Obytný blok v revitalizovanom areáli Dimitrovka-sever
Autor:
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Katarína Šináková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Obytný blok v revitalizovanom areáli Dimitrovka-sever
Abstrakt:
Bc. Martin Brix, Spracovanie diplomovej práce na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Diplomová práca, Fakulty Architektúry STU v Bratislave, študijný program architektúra, špecializácia experimentálna a ekologicky viazaná tvorba, vedúci diplomovej práce Ing. arch. Henrich Pifko, Csc., Bratislava, akademický rok 2010 / 2011. Diplomová práca pozostáva s textovej a grafickej čast. názov práce: Obytný blok v revitalizovanom areáli Dimitrovka - sever. Bytový dom sa nachádza v Bratislave v revitalizovanom areály bývalej Dimitrovky v severnej časti. Celé územie je revitalizované, tak aby bol návrh ohľaduplný k životnému prostrediu so zachovaním, v čo najväčšej miere, prírodných prvkov v urbanizovanej štruktúre. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť, v rozsahu architektonickej štúdie, obytný blok, resp. bytový dom s využitím princípov navrhovania architektúry ohľaduplnej k životnému prostrediu, preto navrhnutý bytový dom je v štandarde energeticky pasívneho domu. Energeticky pasívny dom, tým že má nízku spotrebu energie, má oveľa menší negatívny vplyv na životné prostredie ako konvenčné bývanie. Spaľovanie fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a zemný plyn prostredníctvom energeticky pasívneho domu je minimalizované a to nie je dôležité len z hľadiska redukcie zvýšeného skleníkového efektu a klimatických zmien, ale aj z hľadiska vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov energie. Navrhovaný energeticky pasívne bytový domy je architektúrou celkovo ohľaduplnou k prostrediu, ktorý využíva aj prírodné stavebné materiály, napríklad izolácie z recyklovanej celulózy, drevené konštrukčné prvky, drevené fasádne obklady. Ďalšou devízou návrhu je zelená strecha, ktorá kompenzujeme čiastočne straty zapríčinené stavbou domov, budov, ciest a parkovísk. Ďalším predpokladom bolo navrhnúť zdravé bývanie pre človeka a takisto investične výhodné bývanie, ktoré štandard energeticky pasívneho bytového domu ponúka. Pri zdravom bývaní sa dôraz kladie na kvalitu ovzdušia, teplotu vnútorných povrchov, priame slnečné žiarenie v interiéri a ochrana pred letným prehrievaním. Nízke spotreba energie, kvalita stavby sú zasa výhodné investície, ako aj v prítomnosti, tak hlavne aj do budúcnosti. Pri navrhovaní bolo treba klásť dôraz na pasívne, ale aj aktívne solárne zisky, vylúčiť alebo čo v najväčšej miere eliminovať tepelné mosty a snaha o celkovú vzduchotesnosť bytového domu. Správny výber konštrukcie a technických zariadení je ďalšou s podmienok správneho návrhu pasívneho bytového domu. Architektonický výraz je ovplyvnený viacerými princípmi navrhovania pasívneho domu ale aj osobným subjektívnym postojom k tvorbe architektúry a inšpiráciou so zahraničia.
Klíčová slova:Diplomová práca, Dimitrovka, Bytový dom, Pasívny dom

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně