Jul 18, 2019   8:24 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The residential house in revitalized area of Dimitrovka - North
Written by (author): Ing. arch. Martin Brix
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Šináková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný blok v revitalizovanom areáli Dimitrovka-sever
Summary:Bc. Martin Brix, Spracovanie diplomovej práce na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Diplomová práca, Fakulty Architektúry STU v Bratislave, študijný program architektúra, špecializácia experimentálna a ekologicky viazaná tvorba, vedúci diplomovej práce Ing. arch. Henrich Pifko, Csc., Bratislava, akademický rok 2010 / 2011. Diplomová práca pozostáva s textovej a grafickej čast. názov práce: Obytný blok v revitalizovanom areáli Dimitrovka - sever. Bytový dom sa nachádza v Bratislave v revitalizovanom areály bývalej Dimitrovky v severnej časti. Celé územie je revitalizované, tak aby bol návrh ohľaduplný k životnému prostrediu so zachovaním, v čo najväčšej miere, prírodných prvkov v urbanizovanej štruktúre. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť, v rozsahu architektonickej štúdie, obytný blok, resp. bytový dom s využitím princípov navrhovania architektúry ohľaduplnej k životnému prostrediu, preto navrhnutý bytový dom je v štandarde energeticky pasívneho domu. Energeticky pasívny dom, tým že má nízku spotrebu energie, má oveľa menší negatívny vplyv na životné prostredie ako konvenčné bývanie. Spaľovanie fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a zemný plyn prostredníctvom energeticky pasívneho domu je minimalizované a to nie je dôležité len z hľadiska redukcie zvýšeného skleníkového efektu a klimatických zmien, ale aj z hľadiska vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov energie. Navrhovaný energeticky pasívne bytový domy je architektúrou celkovo ohľaduplnou k prostrediu, ktorý využíva aj prírodné stavebné materiály, napríklad izolácie z recyklovanej celulózy, drevené konštrukčné prvky, drevené fasádne obklady. Ďalšou devízou návrhu je zelená strecha, ktorá kompenzujeme čiastočne straty zapríčinené stavbou domov, budov, ciest a parkovísk. Ďalším predpokladom bolo navrhnúť zdravé bývanie pre človeka a takisto investične výhodné bývanie, ktoré štandard energeticky pasívneho bytového domu ponúka. Pri zdravom bývaní sa dôraz kladie na kvalitu ovzdušia, teplotu vnútorných povrchov, priame slnečné žiarenie v interiéri a ochrana pred letným prehrievaním. Nízke spotreba energie, kvalita stavby sú zasa výhodné investície, ako aj v prítomnosti, tak hlavne aj do budúcnosti. Pri navrhovaní bolo treba klásť dôraz na pasívne, ale aj aktívne solárne zisky, vylúčiť alebo čo v najväčšej miere eliminovať tepelné mosty a snaha o celkovú vzduchotesnosť bytového domu. Správny výber konštrukcie a technických zariadení je ďalšou s podmienok správneho návrhu pasívneho bytového domu. Architektonický výraz je ovplyvnený viacerými princípmi navrhovania pasívneho domu ale aj osobným subjektívnym postojom k tvorbe architektúry a inšpiráciou so zahraničia.
Key words:Diplomová práca, Dimitrovka, Bytový dom, Pasívny dom

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited