Jul 18, 2019   3:21 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ekocentre Hruby Sur
Written by (author): Ing. arch. Jaroslav Lecký
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Bjorn Kierulf
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekocentrum Hrubý Šúr
Summary:Predmetom zadania je návrh Ekocentra pre občianske združenie ArTUR, Architektúra trvalo udržateľného rozvoja. Zámerom je rekonštrukcia a obnova budovy pôvodnej školy a vybudovanie nového objektu, prístavby prislúchajúceho k pôvodnej škole. Budova školy bola postavená v roku 1903, nie je pod pamiatkovou ochranou, ale je významný identifikačný bod pre obyvateľov obce. Hodnotná je severná, uličná, fasáda a hmota domu, v interiéri bývalé triedy a priestor pódia. Obnova je vedená v duchu zacovania historických hodnôt a pridanie hodnoty energetického štandardu. Dôležitým prvkom je názornosť, keďže budova bude slúžiť verejnosti ako demonštrácia. Mnoho postupov je "tmavo zelených" a experimentálnych. Prednosťou návrhu je možnosť dlhodobého sledovania experimentálnych postupov a technológií v praxi, nie v laboratórnych podmienkach. Škola je postavená na malej parcele. Priestorové nároky vzdelávacej inštitúcie ako Ekocentrum vyžadujú omnoho väčšie plochy, preto je nutné riešiť aj dostavbu. Prístavba je zavesená v úrovni 2.NP vo vzduchu na pilótach nad komunikačnou časťou parcely. Na piliere sú použité hrubo opracované kmene dubov z lužných lesov. Prístavba je riešená v štandarde pasívneho domu. Nosný systém tvoria drevené klieštiny, tepelno-izolačný plášť tvoria slamené balíky a fúkaná celulóza. Kompozične prístavba pôsobí ako atraktor, je silným výrazovým prvkom. Nezatieňuje však pôvodnú stavebnú substanciu, komunikuje s ňou lávkami. V návrhu sú použité najnovšie technológie v oblasti TZB, veľkokapacitné kompostovacie nádrže na odpad z WC, koreňová čistička, splynovací kotol na kusové drevo, rekuperačné zariadenie. EKOcentrum bude svojou funkciou jedinečné svojho druhu v SR. V našich podmienkach nie sú vzdelávacie centrá tohto typu rozšírené. Ekocentrum poskytuje jedinečné zosúladenie praktického a teoretického, "dospeláckeho" a detského, experimentálneho a overeného, aktívneho a oddychového, intenzívneho a príležitostného prístupu k ekológií a enviromentálnej výchove.
Key words:slama, ekocentrum, experiment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited