Jul 24, 2019   6:21 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Galéria
Written by (author): Ing. arch. Damián Smetanka
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Galéria
Summary:Témou bakalárskej práce je návrh budovy galérie v lokalite jazera Štrkovec v mestskej časti Ružinov, Bratislava. Na pozemku medzi ulicami Sabinovská a Svidnícka. Hlavný zámer bakalárskej práce v prvej etape bol tvorba návrhu a vytvorenie projektu pre územné konanie. Všetka dokumentácia bola vypracovaná formou architektonickej štúdie. Táto časť vyžadovala , čo najoptimálnejšie osadenie objektu do prostredia, riešenie komunikácie budovy s prostredím, riešenie dispozično -- prevádzkových diagramov, proporčné dimenzovanie hmoty stavebného objektu a architektonické stvárnenie budovy. V druhej časti bakalárskej práce bola projektová dokumentácia vypracovaná na úrovni stavebného povolenia. Návrh z prvej časti sme prehlbovali podľa zadania do vyžadovaných mierok. Táto časť obsahuje tiež výpis stavebných prvkov a podláh, a zadané detaily v podrobných mierkach. Pri tvorbe zadania bol hlavným faktorom, ktorý ovplyvnil moju tvorbu, lokalita a funkčne využívanie okolitého prostredia . Tento fakt som sa snažil využit v prospech návrhu , ale zároveň rešpektovať všetky normy STN , urbanisticke regulatívy , požiadavky na bezbarierovosť v občianských budovách , požiadavky na konštrukčno- statické záasady. Tieto skombinovať s požiadavkami na estetickú stránku návrhu a logické funkčné dispozičné usporiadanie . Celkový výsledok je objekt galérie s reštauráciou, ktoré fungujú nezávisle na sebe. Objekt prenáša svoju primárnu funkciu, výstavu exponátov, aj do exteriérového pristoru kde sa dostáva do kontaktu s prostredím.
Key words:galéria, prostredie, architektura

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited