5. 6. 2020  6:09 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     
     
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Obchodno-administratívne centrum Devínska Nová Ves
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Obchodno-administratívne centrum Devínska Nová Ves
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bol podľa zadania návrh polyfunkčného centra v Bratislave na ulici Jána Jonáša (Devínska Nová Ves) s dôrazom na zapojenie do kontextu navrhovaných aj jestvujúcich urbanistických štruktúr, na prevádzku zodpovedajúcu aktuálnym potrebám, na energetickú efektívnosť budov a na riešenia ohľaduplné k prostrediu. V súčasnosti sa v danej lokalite nachádzajú na severe a západe od riešeného územia málopodlažné bytové a rodinné domy, na východe a juhu je zelená lúka. Monofunkčnú zástavbu dopĺňa automobilový závod Volkswagen na severovýchode. Parcela, na ktorej je obchodno-administratívne centrum situované, nie je v súčasnosti zastavaná. Podľa územného plánu má byť využitá na výstavbu bývania a občianskej vybavenosti. V Devínskej Novej Vsi sa nachádza obchodné centrum Glavica. Jeho poloha je na okraji mestskej časti. Obchodno-administatívne centrum Trix s jeho polohou v centrálnej časti spĺňa požiadavky obyvateľov i zamestnancov rozsiahleho automobilového závodu. V riešenej lokalite je nedostatok verejných priestorov, kde sa môžu stretávať ľudia všetkých vekových kategórií a vyvíjať rôzne aktivity. Tieto funkcie som zahrnula do bezprostrednej blízkosti centra. V jeho západnej časti sú športoviská, na juhu námestie, na východe voľnočasové aktivity -- napr. lezecká stena, lanové centrum alebo skate park. Na severnej strane administratívne bloky súžia ako pútač, svojím tvarom sa akoby nakláňajú nad ulicu Jána Jonáša. Pôvodný tvar terénu pripomína násyp pred administratívou. Navrhovaný pôdorys je v tvare písmena X, ktorý tvoria nájomné jednotky pre obchody a služby. Doplnený je troma obdĺžnikmi s funkciou administratívy. Z toho je odvodený aj názov Trix. Lávky nad ulicou Jána Jonáša dodávajú stavbe elegantný vzhľad, pre chodcov aj cyklistov tvoria pohodlný prechod cez hlavnú ulicu. Významnú úlohu zohráva aj aktívne a pasívne využívanie slnečnej energie, ktoré podmienilo tvar strechy. Výsledkom diplomovej práce bolo vytvorenie architektonickej štúdie. Celkové riešenie a návrh spĺňa funkčné, hmotovo-priestorové regulatívy a ciele stanovené v úvode.
Klíčová slova:
obchod, námestie, administratíva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně