Dec 11, 2019   1:19 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Identification number: 45163
University e-mail: jozef.martinka [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)
Institute chief official - Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Ander
Spracovanie prehľadu skúšobných metód požiarnych uzáverov používaných vo výrobných stavbách
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Bacigálová
Analýza vplyvu chemického zloženia retardéra horenia na výťažky hlavných splodín horenia vybraných organických polymérov
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Bambura
Výskum vplyvu rýchlosti prúdenia vzduchu na rýchlosť úbytku hmotnosti horiacej kvapaliny
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Bardiovská
Požiarne nebezpečenstvo komínov
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mátyás Bathó
Risk analysis of selected technical equipment
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Bátora
Analýza rizík pri vybranej zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
June 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Denis Benko
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Bočková
Možnosti využitia termokamery pri prediktívnej údržbe v strojárskom priemysle
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Alena Bučková
Posúdenie potreby inštalovať elektrickú požiarnu signalizáciu do vybranej nevýrobnej stavby
August 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Burda
Posúdenie vplyvu formy dreva na aktivačnú energiu vznietenia
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Burda
Výskum vplyvu azeotropie na požiarne riziko zmesí vybraných horľavých kvapalín
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Caletka
Alternatívne spôsoby posúdenia potreby inštalovať požiarnotechnické zariadenia
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Čeles
Analýza závislosti izolačného odporu PVC kábla od času pôsobenia morskej vody
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Čeles
Výskum charakteristík elektrotepelných spotrebičov používaných v domácnosti pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Dovala
Výpočet pravdepodobnosti vzniku požiaru v železničných tuneloch v Slovenskej republike
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Foltín
Identification of stress factors at the selected workplace
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Foltín
Posúdenie bezpečnostných rizík vybraných vyhradených technických zariadení
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Godovčin
Modifikácia polymérov vybranými fyzikálnymi faktormi a jej vplyv na zmenu farby a kritického tepelného toku
May 2023Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Hagara
Safe technological procedure for cleaning of inner surfaces of main circulation pipes at the completion of the nuclear power plant
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Harvánek
Výskum vplyvu drsnosti povrchu dreva na odolnosť voči iniciácii
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martina Hladová
Porovnanie efektivity znižovania horľavosti vybraných termoplastov plnivami na báze hydroxidov a retardérmi horenia
May 2022Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Hollóši
Posúdenie požiarneho rizika agropeliet
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Hornický
Bezpečnosť práce pri napájaní zabezpečovacích zariadení v podmienkach Železníc Slovenskej republiky
June 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Horúcka
Posúdenie vplyvu pôsobenia vody na izolačný odpor PVC káblov
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Horúcka
Stanovenie vplyvu požiaru na úbytok napätia a izolačný odpor izolácie elektrických káblov
June 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Humaj
Evacuation of employees from buildings from occupational health and safety point of view
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Hurbanová
Stanovenie kritickej hustoty tepelného toku ihličia smreka obyčajného
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Husarčík
Stanovenie hlavných produktov horenia a termického rozkladu vybraných organických polymérov
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Chovancová
Posúdenie hluku vo vybranom pracovnom priestore Gymnázia Angely Merici v Trnave
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Ján Chrástek
Hodnotenie požiarneho rizika pre účely poistenia majetku
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Chrástek
Hodnotenie požiarneho rizika vybraného objektu pre účely poistenia majetku
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Chynoradský
Posúdenie požiarnych a bezpečnostných rizík vybraných elektrických spotrebičov
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kliský
Analýza rizika pri zdolávaní požiarov v objektoch s fotovoltickými článkami
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Návrh klimatizácie a optimalizácia mikroklimatických podmienok pre vybranú stavbu
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Kocsis
Zníženie rizika pomocou akustickej emisie
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohdan Kolodzieyski
Analýza stavu únikových ciest vybraného hotela
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Kostický
Fire risk of electrical cables
May 2019Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Královič
Posúdenie požiarneho rizika motorovej nafty metódou kónického kalorimetra pre forenzné účely
May 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kubovič
Posúdenie sklonu k samovznieteniu vybraných náterových látok
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Lacko
Stanovenie rýchlosti termického rozkladu a hlavných produktov horenia vybraného lignocelulózového materiálu
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Liner
Porovnanie rýchlosti zuhoľnatenia a rýchlosti úbytku hmotnosti vybraných drevín
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Magátová
Posúdenie požiarneho rizika vybraných zdrojov svetla
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Erik Macháč
Analýza rizík pri rekreačnom rybolove
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Mareništiaková
Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti vo firme A-STUDIO s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Masár
Identification of stress factors in the train driver's work
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Masník
Porovnanie PVC a bezhalogénových káblov z hľadiska ich správania sa pri požiari
May 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Matejová
Stanovenie účinnosti vybraného retardéra horenia na základe aktivačnej energie vzplanutia a vznietenia chráneného materiálu
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Miča
Analýza nebezpečenstva vzniku výbuchu vo vybranej spoločnosti
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Michálek
Štúdium iniciačných zdrojov pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
May 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrian Mikóczi
Precise methods for number of person’s determination in building for evacuation purpose
April 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Mohelníková
Aplikácia kónického kalorimetra na výskum požiarneho rizika alkoholov pre forenzné účely
May 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Mohelníková
Spracovanie prehľadu skúšobných metód používaných na hodnotenie káblov pre účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb
May 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Moravčík
Analýza kvality vzduchu v oceľových tlakových nádobách autonómnych dýchacích prístrojov záchranných zložiek pri dlhodobom skladovaní
May 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Mrva
Posúdenie vplyvu hustoty dreva smreka obyčajného na jeho požiarne riziko
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Mydliar
Alternatívne spôsoby výpočtu minimálnej hasiacej koncentrácie plynov s fyzikálnym mechanizmom hasenia
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Nečas
Svetelné znečistenie vybraných lokalít v Trnavskom kraji a jeho dopad na kvalitu života
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Aleš Nečas
Vývoj progresívnych metód testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov
May 2022Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Nemec
Požiarne a bezpečnostné riziká vybraných obnoviteľných zdrojov energie
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Nemec
Revisions of selected specified electrical technical devices
April 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Novák
Vplyv hrúbky vybraných tepelne hrubých drevín na kritickú hustotou tepelného toku
May 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ondrášik
Posúdenie vplyvu podmienok prevádzky na funkčnosť elektrickej požiarnej signalizácie vo vybranej spoločnosti
May 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ondrášik
Výber vhodného stabilného hasiaceho zariadenia pre vybraný priestor
May 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Pénzeš
Experimentálne stanovenie a porovnanie tepelného odporu usadenej vrstvy vybraných organických prachov
May 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Pénzeš
Stanovenie koeficienta tepelnej vodivosti usadenej vrstvy organického prachu a jeho vplyvu na sklon k samovznieteniu
June 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Matej Petráš
Posúdenie požiarneho rizika slnečnicových peliet pre forenzné účely
May 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Petráš
Požiarne riziko slnečnicových peliet
May 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Polák
Analýza rizík pri zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na verejných komunikáciach
June 2012Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Margita Pűšpőkyová
Posúdenie dopadu požiaru vybranej čerpacej stanice pohonných hmôt na okolie
June 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margita Pűšpőkyová
Posúdenie vplyvu množstva prímesí vybraných biozložiek na požiarnotechnické charakteristiky automobilových palív
May 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Radoš
Analýza rizík vyplývajúcich z nesprávnej inštalácie vybraných elektrických spotrebičov
May 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Radoš
Assessment of employees evacuation from the selected company
April 2019Displaying the final thesis
72.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Repa
Posúdenie vplyvu teploty na funkčnosť RCD prúdových chráničov
May 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Skokanová
Posúdenie vplyvu nanočastíc fullerénov a ich derivátov na pracovné a životné prostredie
May 2013Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Slezáková
Analysis of the causes of occupational injury in PCA Slovakia between 2016 and 2018
April 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Slezáková
Bezpečnosť mostových žeriavov - horizontálny istiaci systém a antikolízny systém
May 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Marek Sobota
Posúdenie vplyvu hustoty tepelného toku prenášaného konvekciou na čas funkčnosti vybraných druhov elektrických káblov
May 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Marek Sobota
Stanovenie aktivačnej energie vznietenia dubového a teakového dreva
June 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Stano
Posúdenie vplyvu veľkosti častíc na teplotu vznietenia rozvírených uhoľných prachov
May 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Stojkovič
Assessment of fire protection in selected company
May 2019Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Širůček
Audit požiarneho zabezpečenia vybranej stavby Ministerstva obrany Slovenskej republiky
May 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Škvarková
Posúdenie rizika požiaru a výbuchu vybraného skladu nebezpečných látok
May 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Števík
Posúdenie spôsobov skladovania vodíka na úroveň protivýbuchovej bezpečnosti
June 2012Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šutiaková
Analýza vplyvu umiestnenia a nastavenia klimatizačnej jednotky na tepelnú pohodu na pracovisku
May 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Švehla
Posúdenie vplyvu prediktívnej údržby na BOZP a protipožiarnu bezpečnosť
June 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Turzová
Fire risk of combustible liquids
May 2019Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Valentová
Stanovenie vplyvu vybraných faktorov na rýchlosť šírenia plameňa po povrchu usadenej vrstvy prachu
May 2012Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Vargová
Zavedenie bezpečnostnej procedúry Lockout/Tagout vo vybranej spoločnosti
May 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Výborná
Posúdenie vplyvu vlhkosti drevín na kritickú hustotu tepelného toku
May 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Igor Wachter, PhD.
Fire hazard analysis of selected alcohols
May 2018Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Zabáková
Posúdenie vplyvu starnutia penotvorných koncentrátov na ich vybrané vlastnosti
May 2014Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Zaťko
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
May 2015Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Zemanová
Analýza vplyvu vonkajších faktorov na proces degradácie organických polymérov
May 2013Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Zsibritová
Comparison of requirements for professional competence in occupational safety and health in selected states
April 2018Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Zsibritová
Posúdenie požiarneho rizika fajčiarskych potrieb pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
May 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Žigray
Posúdenie vplyvu teploty na funkčnosť vybraných ochranných prístrojov
May 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Žitňanský
Využitie termokamery pri prediktívnej údržbe domových rozvádzačov a výťahov
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress