29. 1. 2020  18:08 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Identifikační číslo: 45163
Univerzitní e-mail: jozef.martinka [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
Vedoucí ústavu - Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Aplikácia kónického kalorimetra na komplexný výskum požiarneho rizika vybraných organických polymérov a horľavých kvapalín
Autor: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Oponent 1:prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Oponent 2:prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Aplikácia kónického kalorimetra na komplexný výskum požiarneho rizika vybraných organických polymérov a horľavých kvapalín
Abstrakt:Predložená práca sa zaoberá výskumom požiarneho rizika vybraných organických polymérov a horľavých kvapalín. Úvod práce poukazuje na význam požiarnotechnických vlastností pri analýze požiarneho rizika spojeného s nakladaním s materiálmi. V prvej kapitole (analýza súčasného stavu) je popísaný rozdiel medzi chápaním požiarneho rizika pre účely požiarnej bezpečnosti stavieb v Slovenskej republike a chápaním požiarneho rizika materiálov vo svete. V prvej kapitole je ďalej popísaný súbor kľúčových požiarnotechnických charakteristík, ktorý exaktným spôsobom vyjadruje požiarne riziko materiálu a postup predikcie správania sa materiálov v etape flash over a triedy reakcie na oheň drevných materiálov z údajov získaných skúškou na kónickom kalorimetri. Záver prvej kapitoly uvádza postup prepočtu správania sa horľavej kvapaliny počas skúšky na kónickom kalorimetri na podmienky reálneho požiaru. Druhá kapitola popisuje ciele práce a tretia kapitola metodiku. Hlavným cieľom práce je stanovenie požiarneho rizika vybraných organických polymérov (dubového, brezového a smrekového dreva, polyetylénu a polypropylénu) a horľavých kvapalín (automobilový benzín bez prímesí, etyl terc-butyl éter (ETBE), zmesi ETBE s benzínom, motorová nafta, metanol, etanol, propán-1-ol, propán-2-ol, bután-1-ol, bután-2-ol a 2-metylpropán-2-ol). Na výskum požiarneho rizika bol použitý kónický kalorimeter. V štvrtej kapitole sú prezentované dosiahnuté výsledky. Získané údaje dokazujú, že nárast koeficienta tepelnej vodivosti materiálu pod tuhou vzorkou má vplyv na pokles priemernej rýchlosti uvoľňovania tepla a špecifickej rýchlosti tvorby CO. Nárast tepelnej vodivosti materiálu pod vzorkou spôsobil v prípade drevných vzoriek pokles a v prípade polyolefínov nárast špecifickej rýchlosti tvorby dymu. Nárast obsahu ETBE v zmesi s benzínom spôsobil nárast priemernej aj maximálnej rýchlosti uvoľňovania tepla a pokles špecifickej rýchlosti tvorby CO a dymu. Nárast mólovej hmotnosti skúmaných alkoholov a izoméria (vetvenie reťazca) propanolu a butanolu spôsobil nárast ich požiarneho rizika.
Klíčová slova:požiarne riziko materiálov , bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarne inžinierstvo

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně