Dec 8, 2019   1:32 a.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Identification number: 45163
University e-mail: jozef.martinka [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)
Institute chief official - Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Cone calorimeter application on the comprehensive research of fire risk of selected organic polymers and combustible liquids
Written by (author): doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Opponent 1:prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Opponent 2:prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia kónického kalorimetra na komplexný výskum požiarneho rizika vybraných organických polymérov a horľavých kvapalín
Summary:Predložená práca sa zaoberá výskumom požiarneho rizika vybraných organických polymérov a horľavých kvapalín. Úvod práce poukazuje na význam požiarnotechnických vlastností pri analýze požiarneho rizika spojeného s nakladaním s materiálmi. V prvej kapitole (analýza súčasného stavu) je popísaný rozdiel medzi chápaním požiarneho rizika pre účely požiarnej bezpečnosti stavieb v Slovenskej republike a chápaním požiarneho rizika materiálov vo svete. V prvej kapitole je ďalej popísaný súbor kľúčových požiarnotechnických charakteristík, ktorý exaktným spôsobom vyjadruje požiarne riziko materiálu a postup predikcie správania sa materiálov v etape flash over a triedy reakcie na oheň drevných materiálov z údajov získaných skúškou na kónickom kalorimetri. Záver prvej kapitoly uvádza postup prepočtu správania sa horľavej kvapaliny počas skúšky na kónickom kalorimetri na podmienky reálneho požiaru. Druhá kapitola popisuje ciele práce a tretia kapitola metodiku. Hlavným cieľom práce je stanovenie požiarneho rizika vybraných organických polymérov (dubového, brezového a smrekového dreva, polyetylénu a polypropylénu) a horľavých kvapalín (automobilový benzín bez prímesí, etyl terc-butyl éter (ETBE), zmesi ETBE s benzínom, motorová nafta, metanol, etanol, propán-1-ol, propán-2-ol, bután-1-ol, bután-2-ol a 2-metylpropán-2-ol). Na výskum požiarneho rizika bol použitý kónický kalorimeter. V štvrtej kapitole sú prezentované dosiahnuté výsledky. Získané údaje dokazujú, že nárast koeficienta tepelnej vodivosti materiálu pod tuhou vzorkou má vplyv na pokles priemernej rýchlosti uvoľňovania tepla a špecifickej rýchlosti tvorby CO. Nárast tepelnej vodivosti materiálu pod vzorkou spôsobil v prípade drevných vzoriek pokles a v prípade polyolefínov nárast špecifickej rýchlosti tvorby dymu. Nárast obsahu ETBE v zmesi s benzínom spôsobil nárast priemernej aj maximálnej rýchlosti uvoľňovania tepla a pokles špecifickej rýchlosti tvorby CO a dymu. Nárast mólovej hmotnosti skúmaných alkoholov a izoméria (vetvenie reťazca) propanolu a butanolu spôsobil nárast ich požiarneho rizika.
Key words:požiarne riziko materiálov , bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarne inžinierstvo

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited