11. 8. 2020  3:08 Zuzana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Identifikačné číslo: 45163
Univerzitný e-mail: jozef.martinka [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba
     
Záverečná práca     Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Aplikácia kónického kalorimetra na komplexný výskum požiarneho rizika vybraných organických polymérov a horľavých kvapalín
Autor:
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Oponent 1:prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Oponent 2:
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Aplikácia kónického kalorimetra na komplexný výskum požiarneho rizika vybraných organických polymérov a horľavých kvapalín
Abstrakt:
Predložená práca sa zaoberá výskumom požiarneho rizika vybraných organických polymérov a horľavých kvapalín. Úvod práce poukazuje na význam požiarnotechnických vlastností pri analýze požiarneho rizika spojeného s nakladaním s materiálmi. V prvej kapitole (analýza súčasného stavu) je popísaný rozdiel medzi chápaním požiarneho rizika pre účely požiarnej bezpečnosti stavieb v Slovenskej republike a chápaním požiarneho rizika materiálov vo svete. V prvej kapitole je ďalej popísaný súbor kľúčových požiarnotechnických charakteristík, ktorý exaktným spôsobom vyjadruje požiarne riziko materiálu a postup predikcie správania sa materiálov v etape flash over a triedy reakcie na oheň drevných materiálov z údajov získaných skúškou na kónickom kalorimetri. Záver prvej kapitoly uvádza postup prepočtu správania sa horľavej kvapaliny počas skúšky na kónickom kalorimetri na podmienky reálneho požiaru. Druhá kapitola popisuje ciele práce a tretia kapitola metodiku. Hlavným cieľom práce je stanovenie požiarneho rizika vybraných organických polymérov (dubového, brezového a smrekového dreva, polyetylénu a polypropylénu) a horľavých kvapalín (automobilový benzín bez prímesí, etyl terc-butyl éter (ETBE), zmesi ETBE s benzínom, motorová nafta, metanol, etanol, propán-1-ol, propán-2-ol, bután-1-ol, bután-2-ol a 2-metylpropán-2-ol). Na výskum požiarneho rizika bol použitý kónický kalorimeter. V štvrtej kapitole sú prezentované dosiahnuté výsledky. Získané údaje dokazujú, že nárast koeficienta tepelnej vodivosti materiálu pod tuhou vzorkou má vplyv na pokles priemernej rýchlosti uvoľňovania tepla a špecifickej rýchlosti tvorby CO. Nárast tepelnej vodivosti materiálu pod vzorkou spôsobil v prípade drevných vzoriek pokles a v prípade polyolefínov nárast špecifickej rýchlosti tvorby dymu. Nárast obsahu ETBE v zmesi s benzínom spôsobil nárast priemernej aj maximálnej rýchlosti uvoľňovania tepla a pokles špecifickej rýchlosti tvorby CO a dymu. Nárast mólovej hmotnosti skúmaných alkoholov a izoméria (vetvenie reťazca) propanolu a butanolu spôsobil nárast ich požiarneho rizika.
Kľúčové slová:požiarne riziko materiálov , bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarne inžinierstvo

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene