Oct 16, 2019   2:07 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of revitalisation of courtyard, Ladzianskeho street, Bratislava - Kramáre, city district Nové Mesto
Written by (author): Bc. Martina Kadnárová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh revitalizácie vnútrobloku, Ladzianskeho ul., Bratislava -Kramáre, MČ Nové mesto
Summary:Obsahom a cieľom tejto záverečnej bakalárskej práce je revitalizácia vnútrobloku na Ladzianského ulici v Bratislave -- MČ Nové mesto, ako aj prostredníctvom architektonicko -- sadovníckych úprav poukázanie na pozitívny vplyv revitalizácie na kvalitu prostredia vnútroblokov, prostredníctvom využitia sadovníckych prvkov, ale aj na sociálny život obyvateľov. Obsahom textovej časti práce je charakteristika riešenej problematiky v súčasnosti a to na Slovensku aj v zahraničnom prostredí, čo dokladuje konkrétnymi príkladmi. V nasledujúcich častiach sa text zameriava na posudzovanie potenciálov a súčasného stavu riešeného územia na základe analýz z rôznych hľadísk, ako napr. stav vegetačných prvkov, problémy a nedostatky územia, funkčno-prevádzková analýza a iné, ktorých súčasťou sú aj grafické znázornenia. Na základe výsledkov jednotlivých analýz boli spracované dva varianty riešenia revitalizácie, z ktorých jeden je podrobne spracovaný aj čo sa týka projektovej dokumentácie s detailným sadovníckym riešením a venuje sa vytvoreniu hodnotného prostredia z krajinárskeho hľadiska, ktoré vytvára príležitosti pre sociálny kontakt a kontakt s prírodou. V konečnom dôsledku môže byť táto práca alebo jej časť použitá ako inšpirácia riešenia podobných vnútroblokových priestorov s ohľadom na podmienky a potenciály daného prostredia.
Key words:vnútroblok, vegetácia, zeleň, revitalizácia, obytný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited