May 25, 2019   2:22 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalizácia parkového priestoru, Komárno
Written by (author): Ing. Monika Lehoczká
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia parkového priestoru, Komárno
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá revitalizáciou priestoru mestského verejného parku na Hradnej ulici v meste Komárno. Cieľom práce je zrevitalizovanie verejného priestoru tak aby spĺňal kompozičné, estetické a funkčné požiadavky obyvateľov mesta zamerané či už pre aktívnu tak aj pre pasívnu rekreáciu. Bakalárska práca sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť je zameraná na charakterizovanie súčasného stavu riešenej problematiky, stanovuje ciele práce a metodický postup pre jej spracovanie. Zobrazuje konkrétne príklady z danej problematiky doma a v zahraničí, porovnáva jednotlivé prejavy riešenia problémov. Metodický postup spracovania práce pozostáva z analytickej časti, architektonického-krajinárskeho riešenia a projektu stavby. Grafická časť pozostáva hlavne z architektonicko-krajinnárskej štúdie a projektu stavby. Architektonicko-krajinárske štúdia reprezentujú výsledky prieskumov čo sa týka jednotlivých architektonických, prírodných a územno-technických prvkov. Na základe týchto postupov štúdia prezentuje riešenie, v podobe koncepčných variantov a schém, komplexného návrhu a priestorového zobrazenia. Projekt stavby v prvej časti obsahuje komplexné materiálovo technické riešenie, vytyčovacie výkresy technických prvkov a osadzovací, vytyčovací výkres prírodných prvkov. Druhá časť projektu stavby znázorňuje rezopohľady a architektonicko-krajinárske detaily riešenia jednotlivých konštrukcii. Výsledkom práce je návrh pre obnovu mestského parku na Hradnej ulici v Komárne. Revitalizácia riešeného mestského parku predstavuje prínos nie len pre danú lokalitu, širšie okolie ale aj pre celé mesto. Poloha a priestor parku predstavuje nedocenený potenciál, ktorý treba využiť pre blaho obyvateľov mesta. Výsledkom práce je prínos pre zlepšenie funkčnosti priestoru a výraznému zlepšeniu potenciálnemu stavu parku.
Key words:park , revitalizácia , zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited