May 23, 2019   6:53 p.m. Želmíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitlization of Dobrá Voda in terms of recreational use
Written by (author): Ing. Alžbeta Benedikovičová
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia Dobrej Vody z hľadiska rekreačného využitia
Summary:Vidiecka krajina a obec sú neoddeliteľnou súčasťou vnímania tradičného Slovenska. Dediny majú až 95% zastúpenie v sídelnej štruktúre. Tieto obce sa však stretávajú s mnohými problémami. Súčasným trendom je násilné pomešťovanie vidieckych obcí, masívna výstavba domov, zaberanie krajiny na stavebné účely a pod. V krajinárskej tvorbe je preto nevyhnuté obracať pozornosť na udržanie regionality a genia loci vidieckeho miesta. Na druhej strane stoja obce, ktoré nie sú satelitmi mesta. Tradičné hodnoty v nich zostali dodnes, problémom je však demografický, sociálny a hospodársky úpadok. Nedokážu uspokojiť denné potreby človeka a smerujú k postupnému zániku. Jednou z takýchto obcí je aj Dobrá Voda. Hlavným cieľom práce bola podpora trvalej udržateľnosti obce prostredníctvom rozvoja rekreácie. Toto odvetvie je v súčasnosti jediným potenciálom, na ktorom môže obec stavať svoj význam. Cieľom nebola masívna propagácia turistických aktivít alebo výstavba nových komplexov. V práci sa na rozvoj rekreácie využívajú prirodzené prvky vychádzajúce z krajinného rázu, štruktúry a možností, ktoré ponúka príroda a krajina okolo. Dôraz sa kladie aj na historický vývoj a súčasné potreby rekreantov. Práca vychádza z tradícií a regionality. Syntézou všetkých analýz a terénnych prieskumov bol vytvorený návrh, ktorý rešpektuje požiadavky postmoderného človeka a ktorý nenarúša krajinný obraz. Pochopením krajiny v návrhu, ako priestoru pre život, sa otvárajú obyvateľom nové možnosti zdržať sa v prírode. Revitalizáciou vegetačných štruktúr sa podporil krajinný obraz. Výsledkom sú návrhy, ktoré môžeme považovať za kompromis medzi potenciálom územia a prírodnými limitmi. Princípmi konzervácie, rekonštrukcie a novej tvorby v krajine sa v obci rozvíja rekreačný potenciál v plnej miere.
Key words:rekreácia, revitalizácia, nová tvorba, krajinný obraz, agroturizmus, tradície, vidiecka obec, vidiecka krajina, krajinná štruktúra, rekonštrukcia, genius loci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited