Oct 14, 2019   5:45 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Landscape area Tatranská Polianka
Written by (author): Ing. arch. Krisztina Nagy
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Mária Caffrey
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Krajinný priestor Tatranská Polianka
Summary:Záverečná práca sa zaoberá krajinným priestorom Tatranská Polianka. Súčasťou predkladaného projektu sú definície potenciálov, limitov a problémových oblastí daného územia s ktorými bolo potrebné vysporiadať sa. V diplomovej práci som sa venovala tvorbe urbanistickej štúdie s cieľom dosiahnuť efektívnejšie využitie tohto atraktívneho priestoru. Nakoľko je Tatranská Polianka kúpeľnou osadou Vysokých Tatier a je veľmi bohatá na históriu, pri tvorbe projektu som vychádzala z podkladov a zachovaných materiálov z jej histórie. Pri spracovaní práce som kládla dôraz na možnosti rekreácie pacientov sanatória, ktoré sa v osade nachádza a ďalej na možnosti kultúrneho, spoločenského vyžitia obyvateľov a v neposlednom rade na využitie turistické. Nakoľko ide o krajinný priestor nachádzajúci sa v pásme Tatranského národného parku snažila som sa o čo najmenší zásah do krajiny a narušenie jej rázu, no zároveň vytvoriť nové atraktivity územia, ktoré majú zvýšiť kvalitu života obyvateľov a prilákať viac turistov. Celý projekt priamo nadväzuje na preddiplomú prácu.
Key words:Tatranská Polianka, kúpeľná liečba, verejný priestor, funkčnosť, občianska vybavenosť, rekreácia, turizmus, rekreačný les, súvislý lesný porast, sídelná zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited