May 24, 2019   9:40 p.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Park - Jiráskova ul. Petržalka, Bratislava
Written by (author): Ing. Eva Cifraničová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Park - Jiráskova ul. Petržalka, Bratislava
Summary:Cieľom práce je vytvoriť park na relatívne malej ploche uprostred panelového sídliska Petržalka v Bratislave. Ide o revitalizáciu a estetizáciu daného územia. V rámci návrhu treba prepojiť vodný kanál -- Chorvátske rameno s nástupnou časťou do jestvujúcich občianskych vybaveností. Spájajúcim prvkom je samotný parkový priestor, v ktorom treba riešiť novú celkovú kompozíciu priestoru, sprístupnenie vodného toku na pobyt, nové stvárnenie jestvujúceho skateparku pre mladých, nástupný priestor do občianskych vybaveností, úpravu parkovísk, povrchu komunikácií a vybavenie priestoru mobiliárom. Textová časť dokumentuje jednotlivé fázy práce od prieskumov územia, následných analytických výsledkov zistených faktov až po jednotlivé fázy návrhu. Tie pozostávajú z jednoduchých schém riešenia cez samostatný návrh až po detailné riešenie jednotlivých segmentov parku. Grafická časť vizuálne popisuje proces tvorby parkového priestoru. Počnúc analytickými rozbormi zistených informácií, cez schémy riešenia až k samotnému komplexnému krajinársko-architektonickému návrhu, ktorý obsahuje detailné riešenie jednotlivých vybraných priestorov (skatepark, oddychová nábrežná časť, nástupný priestor do občianskych vybaveností). V grafickej časti sú zahrnuté tiež realizačné výkresy projektu stavby a technicko-konštrukčné riešenie pobytovej nábrežnej časti. Zadanie bakalárskej práce a vopred stanovené ciele som splnila najlepšie ako to bolo možné podľa mojich súčasných schopností a vedomostí. Výsledkom mojej práce je komplexné riešenie parkového priestoru v Petržalke, na nábreží Chorvátskeho ramena, vyjadrujúci jedno z mnohých alternatív návrhu, ktoré je možné na tomto mieste vytvoriť. Parkových priestorov a miest na oddych je v mestách stále málo a súčasná situácia si vyžaduje ich tvorbu.
Key words:parkový priestor, skatepark, nábrežie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited