May 24, 2019   1:33 a.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Rose park, Trnava
Written by (author): Ing. Maroš Boskovič
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ružový park, Trnava
Summary:Trnava , jedno z najvýznamneších miest Slovenska , leží v centre Trnavskej pahorkatiny , v nadmorskej výške 146m nad m..Trnava a jej okolie sa nachádza na jednej z hlavných urbanizačných osí Slovenska medzi Bratislavou a Žilinou. Túto hlavnú urbanizačnú os križuje spojnica Slovenska s Moravou.Ťažiskom sídla je polyfunkčné centrum.Základ centrálnej mestskej zóny tvorí historické jadro mesta Trnavy , vymedzené hradbami o veľkosti cca 60 ha. Návrh riešenia územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava , z ktorého som ídeovo vychádzal, je spracovaný v priamej náväznosti na nový územný plán sídelného útvaru mesta Trnava.Tento slúži ako podklad pre rozhodovanie a regulovanie ďaľšieho rozvoja jadrového územia mesta na ktoré sa sústreďuje ťažisko podnikateľských záujmov miestnych a mimomiestnych investorov s prihliadnutím na ochranu a zachovanie historických a kultúrnych hodnôt územia mestskej pamiatkovej rezervácie i celej centrálnej mestskej zóny. V súčasnom období práve veľký tlak investorov spôsobuje vytláčanie tak potrebných oddychových priestorov z centrálnej mestskej zóny a často dochádza k devastácii jej historických a kultúrnych hodnôt. Ružový park Trnava k takýmto priestorom v centrálnej mestskej zóne jednoznačne patrí a za posledných niekoľko desaťročí bola snaha zo strany investorov ho likvidovať resp.zastavať a tým zmeniť funkciu uvedeného územia. Cieľom navrhovaného riešnia je vytvoriť mestký park s prehľadnými a jasnými plochami určený pre širokú verejnosť,všetky vekové a sociálne kategorie.Túto funkciu dopĺna aj objekt Kalokagatie-centrum voľného času(mládež,dorast,dôchodcovia). Základným kompozičným prvkom v danom území je vodný tok Trnávka,ktorý v danom území vytvára oblúk a ten je predurčujúcim faktorom tvarovania chodníkov. Komunikačne park vytvára spojnicu medzi mestskou pešou zónou a obytným územím - obytný súbor Ľ.Podjavorinskej a vyššej občianskej vybavenosti a z toho dôvodu je cieľom vytvoriť čisté a prehľadné plochy-formou alejovej výsadby" Prunus serrulata 'Kanzan' a Koelreuteria paniculata". Je potrebné uviesť, že textová časť dokumentuje jednotlivé časti spracovania zadania,počnúc analytickou súčasného stavu,cez návrh riešenia až po samotný projekt.Grafická časť dokumentuje vizuálne spracovanie zadania a tvorí ju analytická časť,návrhová časť a realizačné výkresy. Pri spracovaní mojej bakalárskej práce som vychádzal z dostupnej literatúry,územno-plánovacích dokumentácii mesta Trnavy( ÚPN SÚ a ÚP CMZ),ako aj z mojich nadobudnutých znalostí získaných zo štúdia na STU -- fakulta architektúry a z konzultácii s vedúcou práce Ing.arch E.Putrovou.
Key words:Relax, Kultúra, Mesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited