May 27, 2019   1:21 p.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:KRAJINNÝ AREÁL REKREÁCIE A OCHRANY PRÍRODY – JUHOZÁPADNÝ KRAJINNÝ PÁS PETRŢALKA, BRATISLAVA
Written by (author): Ing. Tatiana Bednáriková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Krajinný areál rekreácie a ochrany prírody - juhozápadný krajinný pás Petržalka, Bratislava
Summary:V rámci diplomovej práce som vypracovala návrh krajinného areálu rekreácie a ochrany prírody. Koncept návrhu dotvára poľnohospodársku krajinu v kontaktnej zóne sídiel, po obnove starých Dunajských ramien. Návrh obnovy ramien vychádza z vypracovaného projektu k územnému plánu, zaoberajúcimi sa protipovodňovou ochranou mesta Bratislavy pri ktorom boli vypracované dve varianty prevedenia. Do návrhu vstupuje druhý variant so skráteným obtokovým kanálom a suchým poldrom na území Sysľovské polia. Riešené územie tvorí kontaktovú zónu medzi sídlami a poľnohospodárskou krajinou, cieľom návrhu bolo novovzniknutú riečnu sieť zapojiť do existujúcej poľnohospodárskej krajiny, využiť jej rekreačný ale aj ekologický potenciál. Pri tvorbe som vychádzala z vlastných analýz riešeného územia. Návrh krajinu dotvára vegetačnými formáciami, dopĺňa ju o vybavenostné pásy, zachováva a rozvíja jej hospodársku a produkčnú funkciu vo vyváženej miere.
Key words:revitalizácia ekosystémov, rekreácia, využitie obnovených dunajských ramien a územia IV. kvadrantu Bratislavy

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 10 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) until 05/21/2020 15:59
Reviews for final thesis unlimited