May 21, 2019   8:46 p.m. Zina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hanging gardens, Bratislava
Written by (author): Ing. Katarína Kačicová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Joana Holčíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Visuté záhrady, Bratislava
Summary:Projekt Bratislavské visuté záhrady má za cieľ vybudovať v Bratislave atraktívny areál parkového charakteru. V diplomovej práci navrhujem formou štúdie podobu tohto komplexu v lokalite Podhorský pás. Riešené územie dnes tvoria predovšetkým plochy viníc s rôznou kvalitou - od obrábaných až po vyklčované. Špecifické je, že vinice sú najmä v strmších častiach vysádzané na terasách, ktoré sa vybudovali kvôli intenzifikácii poľnohospodárstva v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. V strede územia sa nachádza Chránený areál Rösslerov lom. Riešené územie tvorí kontaktnú zónu medzi urbanizovanou mestskou časťou Nové Mesto a Bratislavským lesným parkom (Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty), v širšom kontexte patrí do pásu viníc pestovaných na úpätí Malých Karpát od Bratislavy až po Čachtice. Na celú zónu Podhorský Pás, a taktiež na riešené územie sa vyvíja veľký tlak v dôsledku rozmáhajúcej sa bytovej výstavby. Do územnoplánovacej dokumentácie tejto lokality sa postupne zakomponovávajú nové plochy určené na výstavbu, a to najmä na úkor viníc. Ich budúcnosť v Bratislave je tak veľmi otázna, napriek ich nepochybne vysokej hodnote. Svoj postoj ku viniciam však musí zaujať aj projekt Bratislavské visuté záhrady. Je to jedno z najdôležitejších východísk pre môj návrh, ktorého ťažiskom je parkový komplex s názvom "Nová ratolesť". Tento park je tvorený plochami predovšetkým líniového charakteru, ktoré sú visuté nad vinicami alebo zapustené do terénu. Keďže v tomto prípade sa má jednať o priestor reprezentujúci na nadregionálnej úrovni, veľkú pozornosť som venovala kompozičným vzťahom a výtvarnému stvárneniu. Medzi vinicami a parkom je symbióza. Vinohrady dodávajú areálu visutých záhrad príťažlivý kontext, a park má za cieľ zvýšiť záujem o vinohradníctvo a vinársku turistiku aj prostredníctvom vínnej záhrady s prehliadkou rôznych druhov viniča a s malým múzeom malokarpatského vinohradníctva. Park "Nová ratolesť" je tematicky rozdelený podľa výsadby bylín, ktoré sa prirodzene vyskytujú na Slovensku v podobnom prostredí. Osobitými časťami navrhovaného komplexu sú areál Rösslerovho lomu, v ktorom je geologický náučný park spojený s lezením na prírodnej stene, park "Kolobeh" so systémom nádrží na zachytávanie a čistenie dažďovej vody a otvorený amfiteáter "Javisko Buket." Ďalej tu je vedecko - konferenčné centrum a hotel s reštauráciami. V severozápadnom cípe riešeného územia, pod lesom, sa nachádza "Visutý freestyle park" pre horské bicykle. Celý komplex visutých záhrad je prepojený s Bratislavským lesným parkom. Prínos tejto práce môže spočívať nielen vo vzbudení väčšieho záujmu obyvateľov hlavného mesta o kvalitné plochy zelene a najmä investorov o rozvoj mesta s ohľadom na kvalitné prostredie a udržateľný rozvoj. V rámci projektu sa môžu načrtnúť nové, alternatívne a moderné tendencie v krajinno - architektonickej tvorbe na Slovensku.
Key words:Bratislavské visuté záhrady, park, terasy, vinice, Rösslerov lom

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited