May 26, 2019   10:59 a.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Courtyard Revitalization Plan, Šustekova Street, Petržalka, Bratislava
Written by (author): Bc. Michaela Poľanská
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh revitalizácie priestoru vnútrobloku na Šustekovej ulici I., Bratislava, MČ Petržalka
Summary:Vnútroblok je v meste obklopený úplne alebo čiastočne obytnou zástavbou alebo polyfunkčnými budovami, a je prevažne využívaný obyvateľmi obytných budov. Vnútrobloky vďaka svojej optimálnej veľkosti, súdržnosti, integrácie v sídelnej štruktúre, majú predpoklad k vytváraniu pozitívnej sociálnej štruktúry. Našim cieľom je zlepšenie úžitkových, estetických a rekreačných vlastností prostredia. Vytvoriť podmienky pre oddych, voľno-časové aktivity a socializovanie sa v spoločnosti. Revitalizáciu priestoru vnútrobloku vnímame nie len v zmysle urbanizačnom, ale aj v zmysle obnovy a podpory tvorby funkčných komunít obyvateľov, aktívne sa zúčastňujúcich na spoločenskom a verejnom živote, zvelebovaní životného prostredia a zvyšovania kvality života v riešenom území a jeho okolí. V textovej časti sa zaoberáme problematikou vnútrobloku v zahraničí a na Slovensku, negatívami a pozitívami súčasnej situácie riešenia týchto priestorov, hodnotením východísk. Zaoberáme sa skúmaním problematiky z viacerých hľadísk - funkčných, prevádzkových, estetických - a hľadaním faktorov, ktoré ovplyvňujú súčasnú situáciu rozvoja revitalizácií vnútroblokov na Slovensku. Po naštudovaní tematiky a zohľadnení faktorov sme si vytýčili cieľ práce. Súčasný stav riešeného územia sme analyzovali, grafickou formou spolu s textovou dokumentáciou, z hľadísk: širších vzťahov, územno-technických podmienok, funkčno-prevádzkových vzťahov, kompozície, a z dendrologického hľadiska. Jedným z najdôležitejších zistení bola identifikácia problémov. Na základe zistení z analýz sme navrhli dve varianty riešení, z ktorých sme vybrali jednu k podrobnému spracovaniu projektovej dokumentácie. Myslím, že z hľadiska stanoveného cieľu, projekt spĺňa požiadavky na zvýšenie kvality priestoru vnútrobloku z hľadiska priestorovo-funkčného, dendrologického využitia drevín podľa svojej funkcie, ako aj podpory komunitného a verejného života v území. Výsledok nášho úsilia je detailne spracovaný komplexný architektonicko-krajinársky návrh revitalizácie vnútrobloku na ulici Šustekova I, ktorý spĺňa požiadavky obnovy kvality života v riešenom území.
Key words:minimalizmus, účasť na verejnom živote, obnova kvality života komunity, funkčnosť, posilnenie sociálnych vzťahov, integrácia plôch vegetácie do verejného života

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited