Jul 24, 2019   8:26 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Danube bank Bratislava - the right-hand bank of Danube river between “Stary most” bridge and “Pristavny most”
Written by (author): Ing. Pavol Gašpar
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nábrežie Dunaja v Bratislave - pravobrežná časť nábrežia medzi Starým a Prístavným mostom.
Summary:Úlohou diplomovej práce je krajinársko - architektonická štúdia revitalizácie, resp. transformácie pravej časti Dunaja v rozhraní Starého mosta po Prístavný most, korunou zemnej hrádze a osou Dunaja. Tento priestor známy aj pod názvom Lido sa nachádza v tesnej blízkosti s novým ÚPNZ-CMO Petržalka. Úvodná časť je zameraná na všeobecný postoj riešenia a využitia potenciálu danej lokality, prístup k vodnému, krajinotvornému prvku, filozofii riešenia a samotnej koncepcii návrhu. Samostatnou časťou diplomovej práce je prehľad riešení danej problematiky na Slovensku a v zahraničí, kde bola braná do úvahy podobnosť lokalít vo vzťahu k vodnému toku Dunaj, typológia a morfológia daného prostredia. Lokalizácia a analytická časť diplomovej práce je zameraná na súvisiacu územno-plánovaciu dokumentáciu, širšie vzťahy, súčasný stav biotických a architektonických prvkov, environmentálnu ochranu územia a historický vývoj danej lokality. V návrhu je architektonicko-krajinárske riešenie, kompozičné a funkčno-prevádzkové riešenie územia pri zvolenej filozofii riešenia, návrh a koncepcia vegetačných prvkov, materiálová skladbu a vizuálne stvárnenie pomocou 3D vizualizácií.
Key words:potenciál, inundácia, ochrana, revitalizácia nábrežia Dunaja, jedinečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited