24. 8. 2019  18:45 Bartolomej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Urbanizmus 20. storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy.
Autor: Ing. arch. Peter Horák, PhD.
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Urbanizmus 20. storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy.
Abstrakt:Dizertačná práca zachytáva dve roviny v rozvoji mesta Bratislavy. Územné, regulačné a smerné plány predstavujúce element vízie, ktoré prinášajú intencie k rozvoju mesta, stimulujú a usmerňujú nárast, koncepciu, lokalizáciu štruktúry mesta, prinášajú nové podnety meniace sa v čase. Rozvoj štruktúry mesta je elementom reality, kedy vízie z územných plánov boli alebo neboli aplikované do rozvoja mesta. Porovnávané sú tak primárne dva činitele, mesto ako vízia územného plánu a mesto ako realizovaná štruktúra. Pre dostatočnú prehľadnosť bolo zvolené etapizovanie porovnávania na 10-ročné etapy, ktoré približujú nielen rozvoj štruktúry mesta, ale aj zmeny v územnom plánovaní, zmeny v koncepcii vodných plôch a tokov, zmeny v cestnej infraštruktúre a zmeny v železničnej infraštruktúre. Etapy sú podložené historickými mapovaniami územia. Aby bol lepšie pochopený rozvoj mesta a jeho plánovanie, je vhodné poznať aj vplyvy hospodárske, sociálne, politické, prírodné, technické aj historické. Preto sú v dizertačnej práci opísané nielen všeobecné podmienky formujúce začiatok 20. storočia a jeho priebeh, ale aj jednotlivé 10-ročné etapy, ktoré bližšie charakterizujú hospodársko politické podmienky, geopolitickú situáciu, územné plánovanie počas danej etapy, rozvoj urbánnej štruktúry mesta, aplikovanie vízií územného plánovania a príklady konkrétnych realizácii v danej etape. Čitateľ tak dostáva súhrnné informácie o elementoch vplývajúcich na rozvoj štruktúry mesta a na formovanie myšlienok územného plánovania. Práca sa v závere venuje zovšeobecneniu princípov územného plánovania, analyzuje jednotlivé elementy vyskytujúce sa v plánoch. V prehľadnej tabuľke je tak zosumarizovaný výskyt rovnakých myšlienok alebo súborov znakov plánovania, ktoré sa v jednotlivých dekádach vyskytujú v rôznych územných plánoch. Zároveň tabuľka sleduje aj realizáciu týchto elementov, z čoho niektoré sa nestali nikdy realizované, niektoré len čiastočne, iné sa realizovali v plnej miere. Niektoré názory na územie sa v čase menili a dochádzalo k ich transformácii, niektoré plány a intencie sa vyskytli a potom na niekoľko desaťročí zanikli, kým neboli opäť obnovené. Niektoré elementy v plánovaní boli zvažované aj po celé storočie, no k ich realizácii dodnes neprišlo. Nakoniec sa práca venuje popísaniu týchto elementov v čase, zhodnocuje myšlienky v plánovaní, nachádza spoločné znaky a prichádza k záverom o realizácii a plánoch výstavby. V práci sú spísané aj názory autora vyplývajúce zo záverov výskumu, ktoré sledujú možnosti transformácie a zlepšenia dnešného stavu mesta, hľadajú možnosti na zefektívnenie územnoplánovacej dokumentácie a aplikovanie nových prvkov v plánovaní.
Klíčová slova:Bratislava, urbanizmus, 20. storočie, územné, regulačné, smerné , plány, štruktúra mesta, rozvoj mesta

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně