28. 5. 2020  10:59 Viliam
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

     Výuka     Projekty     Publikace     
     
Vedené práce     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Transformačné uzly v obraze mesta\\Prípadová štúdia Trenčín
Autor:
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce:
Oponent 1:prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Transformačné uzly v obraze mesta\\Prípadová štúdia Trenčín
Abstrakt:
Anotácia: Predkladaná práca sa zameriava na problematiku transformačných uzlov v obraze mesta, s dôrazom na osobitosti mesta Trenčín. Teoretická časť rieši východiská, z ktorých následne odvodzujeme poznatky aplikované do časti, zaoberajúcej sa výhradne mestom Trenčín. Práca si kladie za cieľ priniesť poznatky, ktoré by boli nápomocné pri ďalších územnoplánovacích dokumentáciách, alebo urbanistických štúdiách. Ďalej si kladie za cieľ potvrdiť správnosť rozhodnutia mesta Trenčín, týkajúce sa pripravovanej investície terminálu, a inšpirovať pri riešení otázok týkajúcich sa alternatívnych foriem hromadnej dopravy. Formy hromadnej dopravy majú za cieľ využívať najmä jestvujúce možnosti, dané historicky a technicky dostupnou infraštruktúrou. Všetky tieto aspekty musia byť v súlade s platnou legislatívou. Základnými pojmami, ktoré bezprostredne súvisia s dizertačnou prácou, sú : Tranformačný, transformácia Línia Uzol Prípadová štúdia Trenčín -- sumarizuje množstvo dokumentov a mapuje urbanistický aj územnoplánovací vývoj mesta. Dlhodobé úsilie hľadania dokumentácií, mapových podkladov, informácií a materiálov, viedli ku komplexnému obrazu mesta v jeho vývoji. V zmysle stanoveného cieľa práce sú námety a podnety pre ďalšie územnoplánovacie dokumenty, vyplývajúce z tejto práce, nasledovné: Vysoký potenciál na ekonomicky riešiteľnú a efektívnu koľajovú dopravu v meste Trenčín, s maximálnym využitím jestvujúcich železničných vlečiek, a regionálnej železničnej trate č. 143 Vysoký potenciál pre vytvorenie nových ťažiskových uzlov v lokalitách, ktoré budú znamenať možnosť rozvoja a stimuláciu rozvoja priľahlých území. Potenciál pre vytvorenie zastávok koľajovej dopravy v miestach styku zastavaných častí mesta s lesoparkom Brezina, následne zastávky priamo v lesoparku Brezina, čo napomôže rozvoju rekreačno -- oddychových funkcií a skvalitneniu prostredia Stimul rozvoja nábrežia vo väzbe na historické centrum mesta Zváženie rezervy pre centrálnu železničnú a autobusovú stanicu vo väzbe na diaľnicu. Toto umiestnenie by predstavovalo excentricky situovaný urbanistický rozvoj mesta, bez väzby na centrum mesta a jeho hodnoty Rezerva koridoru pre nákladný železničný tranzit s nákladnou stanicou, bez možnosti urbanistického rozvoja, pričom jeho realizácia bude mať opodstatnenie až v prípade preukázania ekonomickej návratnosti
Klíčová slova:
transformačný, línia, uzol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně