7. 8. 2020  11:17 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty
     
     Projekty     
     
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
Autor: Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD.
Pracovisko:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent 1:Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
Abstrakt:Urbánna vegetácia v posledných rokoch získava čoraz väčšiu pozornosť predovšetkým v kontexte globálnych klimatických zmien. Vegetácia je prírodnou zložkou sídla, ktorá dokáže postupne prispievať k zvýšeniu kvality prostredia za minimálne náklady v porovnaní s technickými opatreniami. Pôsobí na zlepšovanie klímy, produkuje kyslík, ktorý má hlavne fytoncídny a regeneratívny význam, absorbuje škodlivé cudzorodé látky z ovzdušia, znižuje hladiny hluku, prašných a plynných imisií, ionizovaním ovzdušia pozitívne ovplyvňuje jeho fyzikálny stav, poskytuje priestor a vhodné podmienky na rekreáciu a zotavenie ľudí, kompozične a esteticky dotvára obec, pôsobí na fyziologický a psychický stav človeka. Spomínané účinky sa plne prejavia len v prípade, že sa jedná o systematicky navrhovanú, ochraňovanú a ošetrovanú vegetáciu. Dosiahnutie pozitívnych účinkov vegetácie na prostredie preto vyžaduje okrem dôkladnej starostlivosti o vegetáciu aj zmenu súčasnej metodiky regulácie vegetácie územnom plánovaní. Na Slovensku používaný kvantitatívny prístup pri navrhovaní vegetácie, ktorý nezohľadňuje diverzitu vegetačných plôch v mestskom prostredí, sa v súčasnosti javí ako nedostatočný. Cieľom tejto práce je návrh najoptimálnejšieho spôsobu regulácie sídelnej vegetácie na úrovni zóny, ktorá bude zohľadňovať aj kvalitatívne aspekty vegetácie. Jadrom práce je analýza regulačných prvkov vegetácie používaných na Slovensku a zahraničí. Predmetom praktického výskumu je aplikácia vybraných analyzovaných regulatívov vo forme hodnotiacich ukazovateľov na reálne územie a ich vzájomná komparácia. Záverečná kapitola definuje požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu novej metodiky regulácie vegetácie v prostredí mestského sídla. Úspešná implementácia záverov výskumu v územnom plánovaní tak môže prispieť k ekologickej stabilite sídla.
Kľúčové slová:
Regulatív, Index vegetácie, Ekoindex, urbánna vegetácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene