21. 10. 2020  10:15 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

Kontakty          Projekty
     
Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
Autor:
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)
Vedoucí práce:
Oponent 1:Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
Abstrakt:
Urbánna vegetácia v posledných rokoch získava čoraz väčšiu pozornosť predovšetkým v kontexte globálnych klimatických zmien. Vegetácia je prírodnou zložkou sídla, ktorá dokáže postupne prispievať k zvýšeniu kvality prostredia za minimálne náklady v porovnaní s technickými opatreniami. Pôsobí na zlepšovanie klímy, produkuje kyslík, ktorý má hlavne fytoncídny a regeneratívny význam, absorbuje škodlivé cudzorodé látky z ovzdušia, znižuje hladiny hluku, prašných a plynných imisií, ionizovaním ovzdušia pozitívne ovplyvňuje jeho fyzikálny stav, poskytuje priestor a vhodné podmienky na rekreáciu a zotavenie ľudí, kompozične a esteticky dotvára obec, pôsobí na fyziologický a psychický stav človeka. Spomínané účinky sa plne prejavia len v prípade, že sa jedná o systematicky navrhovanú, ochraňovanú a ošetrovanú vegetáciu. Dosiahnutie pozitívnych účinkov vegetácie na prostredie preto vyžaduje okrem dôkladnej starostlivosti o vegetáciu aj zmenu súčasnej metodiky regulácie vegetácie územnom plánovaní. Na Slovensku používaný kvantitatívny prístup pri navrhovaní vegetácie, ktorý nezohľadňuje diverzitu vegetačných plôch v mestskom prostredí, sa v súčasnosti javí ako nedostatočný. Cieľom tejto práce je návrh najoptimálnejšieho spôsobu regulácie sídelnej vegetácie na úrovni zóny, ktorá bude zohľadňovať aj kvalitatívne aspekty vegetácie. Jadrom práce je analýza regulačných prvkov vegetácie používaných na Slovensku a zahraničí. Predmetom praktického výskumu je aplikácia vybraných analyzovaných regulatívov vo forme hodnotiacich ukazovateľov na reálne územie a ich vzájomná komparácia. Záverečná kapitola definuje požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu novej metodiky regulácie vegetácie v prostredí mestského sídla. Úspešná implementácia záverov výskumu v územnom plánovaní tak môže prispieť k ekologickej stabilite sídla.
Klíčová slova:
Regulatív, Index vegetácie, Ekoindex, urbánna vegetácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně