19. 10. 2019  8:55 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Banská Bystrica, lokalita - východ
Autor: Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ľubomír Keleman
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Banská Bystrica, lokalita - východ
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je v nadväznosti na výstupy z predmetu: Ateliér III -- Urbanistická štúdia rozvoja mesta navrhnúť urbanistickú koncepciu územia BANSKÁ BYSTRICA, lokalita -- východ. Formou urbanisticko-architektonickej štúdie je navrhnuté hmotovopriestorové a funkčno-prevádzkové riešenie rozvoja mestskej štruktúry. Na podklade tejto štúdie sú prostredníctvom základných regulačných prvkov navrhnuté zásady pre reguláciu polohy a mieru využitia územia. Návrh podporuje rozvoj mestskej urbanistickej štruktúry v smere východnej kompozičnej osi s jej vetvením do dvoch silných rozvojových smerov. Os triedy SNP bude ukončená výškovou dominantou, táto bude tvoriť akýsi protipól pamätníku SNP na začiatku tejto osi. Druhá z rozvojových osí je vedená v smere bývalej železničnej vlečky, ktorá tvorí ústredný motív kompozície. Koncept sa sčasti opiera o pôvodnú štruktúru zástavby pričom vytipované objekty transformuje na inú funkciu a zapája ich tak do návrhu. Výrazným vstupom do územia je vytvorenie biokoridoru a odkrytie bývalého prívodného elektrárenského kanála v snahe vytvorenia kompaktného, spojitého systému mestskej zelene. Zdvojkoľajnenie, elektrifikovanie železničnej trate a jej využitie na účely mestskej rýchlodráhy, podpora vzniku integrovaného systému hromadnej dopravy vedie k preferovaniu pešieho a cyklistického pohybu pred automobilovou dopravou.
Kľúčové slová:regulačný plán zóny, urbanistická koncepcia BANSKÁ BYSTRICA_lokalita východ, urbanistická štúdia zóny Banská Bystrica_urbanistický obvod_Mesto východ, komplexné urbanistické riešenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene