7. 8. 2020  2:34 Štefánia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty
     
Výuka          
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Banská Bystrica, lokalita - východ
Autor:
Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Banská Bystrica, lokalita - východ
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je v nadväznosti na výstupy z predmetu: Ateliér III -- Urbanistická štúdia rozvoja mesta navrhnúť urbanistickú koncepciu územia BANSKÁ BYSTRICA, lokalita -- východ. Formou urbanisticko-architektonickej štúdie je navrhnuté hmotovopriestorové a funkčno-prevádzkové riešenie rozvoja mestskej štruktúry. Na podklade tejto štúdie sú prostredníctvom základných regulačných prvkov navrhnuté zásady pre reguláciu polohy a mieru využitia územia. Návrh podporuje rozvoj mestskej urbanistickej štruktúry v smere východnej kompozičnej osi s jej vetvením do dvoch silných rozvojových smerov. Os triedy SNP bude ukončená výškovou dominantou, táto bude tvoriť akýsi protipól pamätníku SNP na začiatku tejto osi. Druhá z rozvojových osí je vedená v smere bývalej železničnej vlečky, ktorá tvorí ústredný motív kompozície. Koncept sa sčasti opiera o pôvodnú štruktúru zástavby pričom vytipované objekty transformuje na inú funkciu a zapája ich tak do návrhu. Výrazným vstupom do územia je vytvorenie biokoridoru a odkrytie bývalého prívodného elektrárenského kanála v snahe vytvorenia kompaktného, spojitého systému mestskej zelene. Zdvojkoľajnenie, elektrifikovanie železničnej trate a jej využitie na účely mestskej rýchlodráhy, podpora vzniku integrovaného systému hromadnej dopravy vedie k preferovaniu pešieho a cyklistického pohybu pred automobilovou dopravou.
Klíčová slova:
regulačný plán zóny, urbanistická koncepcia BANSKÁ BYSTRICA_lokalita východ, urbanistická štúdia zóny Banská Bystrica_urbanistický obvod_Mesto východ, komplexné urbanistické riešenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně