23. 10. 2020  10:46 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Ľos, PhD.
Identifikační číslo: 46603
Univerzitní e-mail: qlos [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent
     
     
Závěrečná práce     Publikace          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Modely dostupnosti dopravnej infraštruktúry
Autor:
Pracoviště: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Modely dostupnosti dopravnej infraštruktúry
Abstrakt:
Premiestňovanie medzi miestami výkonu rozmanitých ľudských aktivít je nevyhnutným predpokladom a hybnou silou hospodárstva a života modernej spoločnosti. Napriek výrazne negatívnym mobilitným trendom, deľba prepravnej práce je v Bratislave v porovnaní s väčšinou ostatných miest Európy ešte stále na pomerne prijateľnej úrovni. Je toto spôsobené relatívne kvalitnou ponukou a efektivitou systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, napĺňajúcou prepravné požiadavky obyvateľov mesta? Dostupnosť je považovaná za dôležitý faktor determinujúci rozhodovací proces a dopravné správanie sa cestujúcich. Dostupnosť je najčastejšie definovaná ako jednoduchosť vykonania želaných prepravných interakcii v v závislosti od usporiadania a výkonnosti dopravného systému v území danom čase. Jej individuálne vnímanie je ďalej podmieňované schopnosťami, možnosťami a preferenciami cestujúcich. Teoretická časť práce je preto venovaná definovaniu a rozboru faktorov ovplyvňujúcich dostupnosť ako jedného z aspektov determinujúcich mobilitné správanie sa cestujúcich. V konečnom dôsledku možno dostupnosť chápať ako široký súbor rôznych charakteristík dopravných systémov vplývajúcich na vnímaný celkový čas, resp. celkové priame náklady prepravy ako základných parametrov dostupnosti využívaných pri jej meraní. Tie sú súčasne aj najdôležitejšími parametrami modelovania distribúcie, deľby i pridelenia prepravných vzťahov. Analytická časť práce je preto zameraná jednak na podrobný rozbor existujúcich indikátorov a mier dostupnosti s cieľom preukázania ich vhodnosti pre posúdenie dosahovanej miery relatívnej dostupnosti v systéme mestskej hromadnej dopravy z pohľadu jeho užívateľov a pre jej porovnávanie medzi rozličnými mestami či inými záujmovými územiami, ako aj identifikácii možných obmedzení a nedostatkov modelovacích postupov používaných na určenie hore spomenutých základných parametrov dostupnosti. Ukazuje sa, že napriek existencii množstva rôznych indikátorov a mier dostupnosti, žiadna z nich nie je z rozličných dôvodov celkom vhodná na zodpovedanie motivačnej otázky výskumu. Každý model je len matematickým znázornením komplexného systému s využitím mnohých zjednodušení a aproximácií, ktoré môžu byť, obzvlášť v systémoch mestskej hromadnej dopravy, zdrojom nezanedbateľných nepresností, ktoré skresľujú dosahované výstupy, a to najmä v súvislosti s nedostatočnou územnou dezagregáciou a nezohľadnením individuálnych preferencií pri výbere zástavky a trasy prepravy. Vychádzajúc zo záverov tejto analýzy, bol syntetizovaný teoretický koncept inovatívnej metodiky pre hodnotenie dostupnosti pod akronymom ACCEPT. Je založená na presnom výpočte časovej dosiahnuteľnosti a nákladovej prijateľnosti hromadnej dopravy voči individuálnej automobilovej Jej súčasťou sú dva špeciálne vytvorené nástroje: ACCEPT Vyhľadávač trás a ACCEPT Simulátor, ktorými sú prekonávané identifikované problémy a nedostatky iných mier dostupnosti a modelovacích metód. Prvý využíva unikátny algoritmus na enumeráciu všetkých možných trás v rámci danej siete hromadnej dopravy. Druhý umožňuje presnejší výpočet celkového času prepravy i jeho jednotlivých komponentov medzi všetkými zdrojmi a cieľmi ciest na vysokej úrovni územného rozlíšenia pre rôzne typy preferencií cestujúcich pri výbere trasy. Tým je umožnené komplexné a hodnoverné posudzovanie dopadov zmien usporiadania infraštruktúry na dostupnosť v systéme (hromadnej) dopravy, predovšetkým v mestskom prostredí. Opodstatnenosť zásadných inovácií konceptuálneho rámca metodiky ACCEPT bola verifikovaná na časti reálneho systému mestskej hromadnej dopravy v meste Bratislava. Bolo potvrdené, že tak problém premenlivej jednotky (MAUP), rovnako ako aj užívateľské preferencie môžu spôsobovať výrazné nepresnosti vo výpočte priemerného celkového času prepravy.. Odchýlka od hodnôt počítaných na najvyššej úrovni priestorového detailu rastie s veľkosťou modelovacej jednotky (zóny). A kým "optimálne" spôsoby výberu zapríčiňujú len malé odchýlky, špecifickejšie typy preferencií výrazne predlžujú celkové časy prepravy. Navrhovanými indikátormi ACCEPT boli ohodnotené a porovnávané tri rôzne stavy usporiadania siete. Z hľadiska dosahovanej úrovne dostupnosti sa ukazuje, že prestupný systém je efektívnejší než systém s viacerými priamymi, ale menej frekventovanými a pomalšími spojmi. V záujmovom území boli identifikované lokality, kde došlo k zlepšeniu a kde k zhoršeniu dosiahnuteľnosti želaných cieľov pre rôzne druhy užívateľských preferencií. Prezentované sú tiež dopady zmien v dopravnej ponuke a obsluhe na dopravné zaťaženie jednotlivých prvkov infraštruktúry.
Klíčová slova:
výpočet času prepravy, zaťaženie infraštruktúry, meranie a hodnotenie dostupnosti, dopravné modelovanie, dostupnosť, systém hromadnej dopravy, voľba dopravného prostriedku a trasy prepravy

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně