Jan 20, 2020   12:06 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Radiation monitoring in the environment
Written by (author): Ing. Erik Holubek
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačný monitoring v životnom prostredí
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na charakteristiku zdrojov ionizujúceho žiarenia a na samotné monitorovanie žiarenia v životnom prostredí. Obsahovo ju tvoria 4 časti. Prvá časť sa zaoberá stručným rozdelením zdrojov ionizujúceho žiarenia na prírodné a umelé. Druhá časť práce analyzuje vlastnosti vybraných biologicky významných rádionuklidov, nachádzajúcich sa v životnom prostredí, a špecifiká ich merania. Ďalšia časť vysvetľuje monitoring a je zameraná na metódy detekcie ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí a na problematiku monitorovania radiačnej situácie. Taktiež popisuje činnosť a technické vybavenie Radiačnej Monitorovacej Siete Slovenskej republiky. Posledná časť predstavuje samotný monitoring radiačnej situácie, ktorý bol vykonaný v priestoroch laboratórií so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ÚJFI a okolia budovy FEI STU.
Key words:ionizujúce žiarenie, zdroje ionizujúceho žiarenia, rádionuklidy, radiačný monitoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited