Jan 20, 2020   12:32 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Gamma effective dose rates calculations in the nuclear facilities decommissioning
Written by (author): Ing. Dávid Bednár
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výpočty polí príkonov efektívnej dávky od žiarenia gama pri vyraďovaní jadrových zariadení
Summary:Témou diplomovej práce je teoreticky opísať správanie gama žiarenia pri interakcii s látkou, popísať základné dozimetrické veličiny, ktoré sa používajú pri hodnotení radiačnej záťaže a pojednať o princípoch výpočtu jednotlivých výpočtových prostriedkov použitých v práci. Práca obsahuje popis a výpočet modelov zvolených referenčných geometrií najčastejšie používajúcich pri vyraďovaní jadrových zariadení. V práci sú posudzované jednotlivé typy výpočtových prostriedkov z hľadiska ich použitia pri daných typoch výpočtov a analyzované odlišnosti ich metodiky. V rámci práce boli vykonané experimentálne merania potvrdzujúce výsledky výpočtov referenčného výpočtového prostriedku MCNP. Cieľom práce je určiť a rozobrať spôsoby výpočtu a pojednať o ich výhodách, nevýhodách a možnostiach použitia pri špecificky zadaných problémoch a úlohách. Záverom je zhodnotenie a analýza výsledkov príkonu efektívnej dávky pri vybraných geometriách, vyvodenie dôsledkov a rozhodujúcich faktorov pri výbere výpočtového prostriedku na hodnotenie radiačnej záťaže pri optimalizácii radiačnej ochrany a iných typov úloh uvažujúcich transport fotónov.
Key words:príkon efektívnej dávky, MCNP, Visiplan, vyraďovanie, gama žiarenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited